Sorø Andels-svineslagteri

Tilbage til. Alle slagterier    

Slagteriets start  25.11.1909

Slagteriet var nr.31 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 106.959
Fusion: 1/1 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted) Samtidig ophørte slagtning.
Anlæg: 5/8 1976 – Ophør Svineslagtning . 1998 nedrevet

På flere områder foregik der i begyndelsen af dette århundrede en udvikling for Sorø by og omegn. Fra at være den mere udprægede akademi by ‑ erhvervsmæssigt trykket af de to store nabobyer, Slagelse og Ringsted ‑ voksede den sig frem til større betydning som oplandsby. Dette skete bl. a. ved anlægget af Veddebanen der knyttede det betydningsfulde nordlige opland nærmere til byen, samt ved oprettelsen af egen landboforening. > Jorden« var nu beredt til en videre udbygning, og med dyrlæge J. S. Nielsen som drivende kraft blev der, med det formål for øje at få oprettet et slagteri i Sorø, i begyndelsen af 1907 afholdt en række møder rundt i sognene, efter at et udvalg forud i al  stilhed havde foretaget tegning af svin.

 Der var i almindelighed god stemning for oprettelsen af eget slagteri og at placere det i Sorø, men på et møde i Stenlille fremkom der forslag om at lægge slagteriet der, og der blev end også holdt en generalforsamling samt valgt bestyrelse og vedtaget love for > Stenlille Andelsslag­teri«, men mere førte dette dog ikke til.

Der var også en tid bestræbelser i gang for at fortsætte med tilslutning til Ringsted Andelsslagteri, men stemningen var dog overvejende for Sorø, og ved et møde i marts 1907 blev der givet en samlet oversigt over tegningen. Der blev ved denne lejlighed nedsat et lovudvalg, der den 3. april lod afholde en generalforsamling, hvor slagteriets oprettelse blev vedtaget på visse nærmere betingelser, og da disse spørgsmål var klaret, afholdtes den stiftende generalforsamling den 13. juli 1907 for Sorøegnens Andelssvineslagteri.

Til formand for bestyrelsen valgtes proprietær Fr. Jørgensen, Bromme Mølle, og efter at slagteriet var opført, begyndte dette sin virksomhed den 25. november 1909 med direktør Chr. Christensen som daglig leder.

Bortset fra lidt uro om slagteriet kort tid efter dets start, hvilket bl. a. medførte, at direktør Chr. Christensen trak sig tilbage og blev efterfulgt af direktør Chr. Emborg, samt at gdr. J. Chr. Larsen, Fjenneslev, overtog formandsposten, kom slagteriet hurtig ind i en støt og rolig udvikling, og slagtningerne steg jævnt. Fremgangen ses deraf, at medens der i 1907 var tegnet 575 andelshavere, så var dette tal steget til 2400 i 1936 .

 I 1919 og 192 3 foretoges der nogle mindre udvidelser, men efter en brand i begyndelsen af 1928, der således indtraf på et tidspunkt, hvor slagtningerne havde vist en meget stærkt opadgående linje, benyttede man lejligheden til at foretage ret omfattende udvidelser, idet der blev opført en ny bygning, hvori der indrettedes kreaturslagteri, pølsemageri, fedtsmelteri samt kontorer, hvilket gav muligheder for påkrævede udvidelser i det gamle bygningsanlæg. Året efter opførtes en kød‑ og benmelsfabrik.

Gennem de sidste 25 år er der sket store ændringer og udvidelser af virksomheden, der blev muliggjort ved erhvervelse af en stor nabogrund.

I 1944 opførtes der her en kreatursamlestald, og i 1949‑5o et nyt kreaturslagteri, samtidig med at der fandt en udvidelse sted af pølsemageri og folkestuer. I de følgende år tog man så fat på udbygningen af svineslagteriet, hvor der først toges fat på en udvidelse af kølerum, tilskæringsrum og drænplads, samtidig med at der blev indrettet kølerum til kreaturslagteriet. I de seneste år er der foretaget udvidelser af svinefoldene samt påbegyndt en udvidelse af slagtegang, tarmrenseri og fedtsmelteri, ligesom den forøgede beskæftigelse har krævet nye udvidelser af folkestuerne.

Foruden den egentlige baconproduktion er der gennem de senere år oparbejdet en betydelig omsætning i pølsefabrikken, men ganske særlig har denne virksomhed beskæftiget sig med opskæring af okse‑ og kalvekød, der dels kommer fra virksomhedens eget kreaturslagteri og dels indkøbes i kødbyen og andetsteds. Det er en meget betydelig omsætning, slagteriet har oparbejdet på dette område, og det har foruden at give forøget beskæftigelse tillige været en meget lukrativ forretning for slagteriet.

Slagteriet har gennem årene på forskellig måde deltaget i arbejdet for en forbedring af avlen. Der indkøbes således et betydeligt antal orner til udstationering, ligesom der ydes tilskud til konsulentvirksomheden, således at landbo og husmandsforeningernes konsulenter uden vederlag står til disposition for slagteriets medlemmer. Endelig skal nævnes, at der inden for området findes 38 kårede besætninger med 32’7 søer, hvis afkom afprøves på en forsøgsstation, som drives sammen med Ringsted Andelsslagteri. 175 andelshavere har tilsluttet sig en svinekontrolforening, og der leveres fra disse producenter ca. 20.000 svin om året.

Efter at have været formand i 30 år trak gdr.. Chr. Larsen, Fjenneslev, sig tilbage i 1941, og blev efterfulgt af gdr. Niels Hansen, Fuldby, der i 1961 afløstes på formandsposten af gdr. Otto Lawaetz, Pedersborg.

I 1916 flyttede direktør Chr. Emborg til Esbjerg, og han efterfulgtes af direktør J. Mehlsen. Da denne i 1926 overtog posten som direktør for Slagelse Andelsslagteri, afløstes han af den hidtidige bogholder, J. P. Jensen. I 1932 overgik denne til Frederikssund Andelsslagteri, og han afløstes af direktør Albert Hansen, der ved sin død i 1953 blev efterfulgt af den nuværende direktør Hans Poulsen.

 

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

  Stiftet 13/7 1907    Start 25/11 1909
Formænd: Fra: Til:
 Proprietær Fr. Jørgensen, Bromme Mølle 1907 1911
Gdr. J. Chr. Larsen, Fjenneslevmagle 1911 1941
Gdr. Niels Hansen, Fuldby 1941 1961
Gdr. Otto Lavaetz, Pedersborg 1961 1968
Direktører Fra: Til:
Chr. Christensen 1909 1912
Chr. Emborg 1912 1916
J. Mehlsen 1916 1926
J. P. Jensen 1926 1932
A. Hansen 1932 1953
Hans Poulsen 1953 1968

Skriv et svar