Hadsten og Omegns-Svineslagteri Andel.

Tilbage til:     Alle slagterier

Slagteriets start 26.12 1912

Slagteriet var nr.38 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:   91.221

Fusion:  6/4 1970 ØAS (Østjyske Andelsslagterier), Hadsten. 

Anlæg:

 Nedlagt 31/1 1991 og senere solgt til Hadsten Kommune. (Kvickly)

I årene omkring 1910 med den stigende interesse for svineproduktionen fremkom tanken om oprettelse af et andelssvineslagteri for Hadstenegnen, og særlig på foranledning af restauratør Holst blev der afholdt et møde til drøftelse af spørgsmålet. På dette  blev der givet udtryk for tilfredshed med de hidtidige slagteriforbindelser, men man indså dog, at der kunne opnås visse besparelser og andre fordele ved at råde over et lokalt slagteri. På denne baggrund nedsattes der et udvalg med godsejer Brask, Haraldsmark, som formand til at agitere  planen samt foretage tegning af svin blandt egnens svineproducenter.

Dette arbejde gav så godt resultat, at der den 19 december 1922 kunne afholdes stiftende generalforsamling i Hadsten og Omegns Andels‑Svineslagteri, hvor forpagter R. Z. Ohm, Hadsten, valgtes til formand for selskabet.

På en grund indkøbt ved jernbanestationen opførtes slagteriet i løbet af 1912, og den 2 6. november d. å. begyndte det sin virksomhed. Som direktør var forinden antaget Esbjerg Svineslagteris hidtidige bogholder, Th. Rasch.

Slagteriet var kun kommet godt i gang, da den første verdenskrig udbrød og for adskillige år reducerede svineproduktionen stærkt. Først da man nåede godt ind i 192o’erne, bar det atter fremad, og under den store produktion omkring 193o nåede man op på at modtage ca. 100.000 svin om året.

Tredivernes restriktioner med svinekortene og de efterfølgende krigsår bragte igen en stilstand, hvor al videre udvikling var umuliggjort, men da den store hjælp fra USA i slutningen af 194o’erne begyndte at vise sine virkninger, gik produktionen atter fremad i stærkt tempo. Den stigende svineproduktion i forbindelse med den tekniske udvikling, som havde fundet sted, kom til at præge udviklingen gennem 195o’erne også for denne virksomhed, og i årene 1952‑6r blev der foretaget en udbygning, som helt ændrede det oprindelige anlæg.

I 1952 blev der i en nyopført bygning indrettet pølsemageri, og et par år senere købte slagteriet af Hadsten Mølle, et areal, hvorpå der opførtes nye folkestuer samt ny administrationsbygning. I 1959 blev tarmrenseriet og ekspeditionslokalet udvidet og moderniseret, og samtidig blev der indrettet nyt kølerum for > plucks« og til ekspeditionen.

Billedet er fra ca.  1960

Endvidere blev der opført et frysehus samt indrettet nye kontorer til dyrlægekontrollen og et laboratorium. I 196o er der bygget nye svinefolde og kreaturstald samt indrettet rum til konfiskater og til huder. Endelig er der i 1961 indrettet ny saltekælder og foretaget en udvidelse af drænrummet.

Samtidig med disse omfattende ombygninger og udvidelser er der installeret nye maskiner overalt i slagteriet, bl. a. nye kølemaskiner og ny dampkedel, og det gamle jævnstrømsanlæg er udskiftet med vekselstrømsystem.

Slagteriet er medlem af konservesfabrikken J.A.K.A. i Brabrand og fremstiller således ikke selv konserves.

Fusionen:  Østjyske  

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Tulip  i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
 Forpagter R. Z. Ohm, Hadsten  1911  1921
Oprettelse Stiftet Start
 Gdr. Th. Thomsen, Vithen  1928 1931 
Sognefoged Erh. Hansen, Lyngas   1931 1950
Sognefoged husmand Søren Overgåard, Søften  1950 1951
Gdr. Nydam Jensen  1951 1970
Direktører Fra: Til:
 Th. Rasch 1912 1953
 Per M. Bertelsen 1953    1970

Skriv et svar