Tønder Andelssvineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Tønder slagteri er oprettet 1926 som privatslagteri med Hans Linnet ,Møgeltønder som formand

Slagteriet var nr. 61 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:   29.890

Fusion:     6/7 1970 Esbjerg-Andels-Slagteri, Esbjerg (3/1 1971 Sydvestjyske Andelsslagterier AmbA. Esbjerg. Tønder blev medlem af fusionen Vestjyske

Anlæg:  Slagtning ophører i 1970. Fortsat produktion under Danish Crowns oksekødsdivision

 

Tønder Andelssvineslagteri

Dette billede er antagelig optaget ca. 1960

Slagteriet i Tønder blev oprettet som privatslagteri i 1926 i bygninger, tilhørende Tønder kommune.

Svinefedning havde ikke været drevet meget på Tønderegnen før i tiden, idet de store marskområder omkring Tønder udelukkende var anvendt til kreaturfedning; Staldbygningerne var derfor slet ikke indrettet til større svinehold. Det var først efter afvandingen af Tøndermarsken i begyndelsen af tyverne, at større arealer blev gjort anvendelige til korndyrkning, og som følge deraf voksede interessen for svineavl.

I begyndelsen opkøbte privatslagteriet i Tønder derfor svin fra et ret vidtstrakt område, men efterhånden blev produktionen på selve Tønderegnen mere konstant, så der herfra kunne regnes med et nogenlunde jævnt svineantal til slagtning. I krisetiden i 30’erne var slagteriet hårdt spændt for, men kom dog over denne tid også, og efter 1945 er det gået jævnt fremad.

Fra 1. januar 1950 overgik privatslagteriet til et andelsselskab under navnet Tønder Andels‑Slagteri. Dette sad stadigvæk til leje i Tønder kommunes bygninger indtil 1. april 1956, hvor Andelsselskabet købte slagterikomplekset med tilhørende offentlige slagtehus af Tønder kommune, med forpligtelse til at opretholde og drive det offentlige slagtehus.

I årene 1949‑5o byggede slagteriet sit eget pølsemageri uden for de bestående bygninger, og i 1955 blev væsentlige dele af taget på hele virksomheden fornyet. I årene 1957 og 1958 blev slagtegangen, folkestuerne og kølemaskineriet moderniseret og fornyet. Ligeledes er der sket en del ombygninger og moderniseringer på det offentlige slagtehus i de senere år.

Fra 1. april 1959 overtog slagteriet driften af Tønder Eksportmarked, som de lokale landbo‑ og husmandsforeninger købte af Tønder kommune. På det offentlige slagtehus har slagteriet landets største fåre‑ og lammeslagtninger, idet der i de senere år er slagtet 10-15 tusind stk. årlig.

Slagteriet yder tilskud til leverandørerne til indkøb af avlsorner og avlssøer fra anerkendte avlscentre, ligesom der ydes tilskud til den lokale husdyrbrugskonsulentordning. Slagteriet har ligeledes været med ved oprettelsen af svineafkomsprøvestationen »Sønderjylland« i Rødekro ved Åbenrå.

Fra privatslagteriets oprettelse i 1926 og indtil overgangen til andelsslagteriet den i . januar 1950 var forpagter Hans Linnet, Møgeltønder, formand. Han var endvidere formand for Tønder Andels‑Slagteri fra 1950 til 1955, hvor han efterfulgtes af gdr. Knud Knag, Ballum, der stadig fungerer som formand. Andelsslagteriets nuværende direktør, Holger Andresen, har været direktør for virksomheden siden marts 1948.

Fusionen: Vestjyske
På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.
Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Vestjyske i årene 1958-1966
De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.
Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

  Stiftet 1/11950

  Start 1 /1 1950

Formænd: Fra: Til:
Forpagter Hans Linnet, Møgeltønder    1950 1955
Gdr. Knud Knag, Ballum  1955 1970 
Gdr. Anders Petersen, Tønder 1970 1970 

Direktører

Fra: Til:
Holger Andresen  1948 1970

 

Skriv et svar