Wenbo fusionen

WENBO FUSIONEN   – Tilbage til alle slagterier

På Slagterimuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier. Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. I det følgende er uddrag af journalisterne artikler om den Vendsyssel Fusion  i årene 1964-197x.

Nedenunder  er beskrevet det tidsplanen for WENBO fusionen, som indgik i DADANISH CROWN 1. oktober 1990

Avisartikler:(som journalisterne så det!

1958 Nye vedtægter der gør at slagteriet kan lukke hvis manglende indtjening (Frederikshavn)
1964 Vurdering af 5 slagterier i Vendsyssel  ‑ møde fællesbestyrelsen 9. Juli 1964 Udvalg blev nedsat ifgl. ref Andelsslagteriernes Fællesbestyrelse
1964 11000 Vendelboere ‑   5 slagterier. drøfter sammenlægning Fem slagterier med 700.000 svineslagtninger og en omsætning på 250 mill. sluttes sammen – Planen virkeliggøres per 1.oktober 1965, hvis generalforsamlingen godkender
1965.04 Nej til samarbejde wenbo

På ekstraordinære generalforsamlinger har de fem vendsysselske Andelsslagterier  taget stilling til sammenslutning at samtlige slagterier under navnet Vendsyssels Andels‑. De fire slagterier vedtog,   men i Sæby faldt forslaget .

Dette er dog ikke ensbetydende med, at, hele forslaget falder: En af de tørste dage mødes bestyrelserne for de fem slagterier i henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Vrå og Sæby, for at afgøre, om der skal holdes en ny generalforsamling. Det må man formode, at der skal.

Denne anden generalforsamling afgør, om planerne skal gå igennem eller ej.

I Hjørring stemte 125 for, 41 imod. I Frederikshavn var der 34 ja‑stemmer og.1 nej‑stemme. I Vrå stemte 67 ja og 18 nej. I Brønderslev var der 130 ja‑stemmer og 109 imod, mens. i Sæby 81 stemte imod og 66 for.

Og nu er det juridiske spørgsmål opstået, hvorvidt de afgivne stemmer efter slagteriernes vedtægter er nok til at sikre forslaget.

Efter vedtægterne i Hjørring skal forslaget have to tredjedeles majoritet ved to generalforsamlinger. Og det var sikret allerede i går. Vid de andre slagterier bliver det anden generalforsamlings afstemning, der bliver afgørende.

I Vrå skål forslaget have over 50 pct af de afgivne stemmer og det samme er’ tilfældet  v Sæby. I Frederikshavn to tredjedele  af stemmerne  være ja‑stemmer, for at .forslaget kan vedtages på anden generalforsamling, hvilket, også er tilfældet i Brønderslev.

‘Men der fremkom under alle omstændigheder i går et billede af hvorledes stemningen er. Der er 11000 andelshavere, og hvis alle de afgivne stemmer lægge sammen, er det jo kun en lille del af andelshaverne, der er mødt frem for at stemme.

1965.07 Sammenslutningen i Vendsyssel led skibbrud. Ved den anden afstemning blev forslaget forkastet – Skuffelse i sammenlægningsudvalget. Afstemningen:

Slagteri Ja Nej (april ja-nej)
Sæby 168 326 (66-81)
Brønderslev 152 183 (130-109)
Vrå 102  46 (67-16)
Hjørring 250 47 (125-41)
Frederikshavn 35 4 (34-1)
I alt 707 606 (422-248)

I ledende slagterikredse lægger man ikke skjul på, at man meget gerne havde set rationaliserings planerne igangsat med vendsysselplanen. Navnlig i lyset af koncentrationen i det private erhvervsliv, som man forleden så i Plumrose koncernens salg til ØK, fandt man, at der burde sættes gang i andelskoncentrationen.

Denne udvikling har nu fået en  foreløbig bremse på.

1965,08 Sammenslutninger er udskudt på ubestemt tid
1965.12 Stort flertal for, at slagterierne i Hjørring og Frederikshavn lægges sammenFrederikshavn stemte 98 % af andelshaverne for og i Hjørring 84,5 %. Der skal dog holtningen.
1966.04 Frederikshavn fusioneres med Hjørring
1966.04 Sidste slagtningPølsefabrik og en gros  ekspedition fortsætter
1966.09 Sidste generalforsamling i slagteriet Frederikshavn
1967.01 Møde i Nørresundby om Nibe slagteris fremtid
1967.06 Slagterierne i Hjørring og Vrå vil drøfte samarbejdePositive forhandlinger indledt mellem de 2 bestyrelser. Meget tyder på at det måske kan ske på samme måde som i Frederikshavn.
1967.08 Ja til slagterisamarbejdet fra Hjørring andelshavere(56 stemmer for 10 imod) mellem de tre slagterier
1967-9 Vrå Andelsslagteri bliver fælles kreaturslagteri  og Svineslagtning ophørerHjørring og Brønderslev er klar til at modtage svinene (Kom senere til at hedde Nordjylland Eksportlagteri)
1069.02 Sæby slagteri er klar til at forhandle om fusionsdannelse
 1969.06 Der spares millionbeløb ved dannelse af slagteriregionUdførlig redegørelse for slagteriplaner i vendsyssel ved generalforsamling i Brønderslev, Sæby og Hjørring. Forhandlingerne er ført på baggrund af en rapport, som Andelsslagteriernes planlægningsudvalg sendte ud først på året byggene på prognoser frem til 1978. Sammenslutningen skal i givet fald ske fra 1970
1970.06 Andels-parodi

Sammenslutningen af andelsslagterierne i Brønderslev, ‑ Sæby og Hjørring til Forenede Vendsysselske andelsslagterier vil nu være en realitet fra 1. oktober 1970.

Mens .forslaget gik glat igennem i Hjørring og Sæby, måtte der i Brønderslev holdes hele fire generalforsamlinger, hvor bølgerne gik højt, og hvor der blev sagt ting, som  hellere skulle være usagte.

Nøgternt vurderet , kan man sige, at det, der skulle være, udtryk for andels demokrati, udviklede sig til en parodi på samme.. Det har skabt bitterhed og nedbrudt respekten for den fælles virksomheds  kompetente forsamlinger – to forhold som det vi tage år at rette op..

Men uroen indenfor Brønderslev Andelsslagteri har også blotlagt en række forhold som bestyrelsen bør lade gå videre til medlemmerne, hvis det endnu ikke er gået op for disse. Sandt demokrati fordrer, at man ser frem, og investerer med fremtiden for øje. Foretrækker man at dyrke en mosgroet lokalpatriotisme med dens mangeartede former for mistænkeliggørelse bevæger man sig ud i en parodi, som nedbryder det fællesskab, dansk landbrug heller ikke i fremtiden kan undvære (forkortet)

1970.06 Vendsysselsk  slagterifusion en realitet fra 1. oktober 1970 (WENBO)
1970.07 200 andelshavere forlader slagteriet i Brønderslev i protest
1970.09 Slagterisammenlægninger er nu vedtaget i Brønderslev
1971.02 Planer om samarbejde Fjerritslev og WENBO
1971.03 Fjerritslev vil ikke med i WENBOPÅ anden og sidste generalforsamling i Fjerritslev Andelsslagteri opnåedes ikke 2/3 flertal for tilslutning
1972.04 Fusion mellem Nibe og Nr. Sundby
1972.10 WENBO sagen nu for landsretten -(150 udmeldte andelshavere fra Brønderslev i 1970)
1972.11 WENBO tabte til udmeldte andelshavere
1985.10 Fusion Sundby-Wenbo
1985.11 Sidste Generalforsamling Sundby
1990.10 Wenbo fusionerer med Danish Crown

Skriv et svar