Fusion VESTJYSKE

Retur til alle slagterier

I det følgende er vist fusionsforløbet fra  1971 til 1976,

 VESTJYSKE indgik i Danish Crown fusionen oktober 1988

 I det følgende er uddrag af journalisterne artikler om den Vestjyske Fusion  i årene 1968-1998. 

Avisartikler: (Avisoverskrifterne er vist med denne skrift)

Det startede med Sydvestjyske Slagterier i 1970

 

 

 

 

1968.03

Slagterierne drøfter flere forslag om samarbejdeMøder mellem slagterierne i Vejle, Kolding, Grindsted, Ansager og Esbjerg Berører ikke slagteriernes struktur

De 5 slagterier er ikke på nuværende interesseret i et strukturelt samarbejde

1969.11 Ingen samkøring af de 4 slagterierPå en general forsamling i Sydthy Andelssvineslagteri at samkøringen af Thisted, Nykøbing Hurup og Skive var opgivet på grund af ringe gevinst herved.
1970.06 Sydjyske slagterier forbereder en fusionEt udvalg bestående af repræsentanter fra Ansager, Esbjerg, Grindsted, Rødding og Tønder har indledt en møderække
1970.08 Enstemmigt  Tønder – ja til sammenlægning med Esbjerg
1970.08 Ej planer om nedlægning Tønder slagterisiger direktør Bang Nielsen, Esbjerg
1970.09 Slagteriet i Grindsted ud af fusionsdannelsenVil ikke deltage i forhandlinger Rødding, Ansager, og Esbjerg
1970.11 Fusionsdannelsen fortsætter trods afbud GrindstedBestyrelsen for Ansager slagteri anbefaler fortsættelsen af arbejdet med fusionsdannelse
1970.11 Slagteri-fusionens ledelse udpegetSlagteribestyrelserne for Rødding, Ansager, og Esbjerg-Tønder konfirmerede sammenslutningen i går.

Fusionens om daglig ledelse er ikke afgjort, men direktør Bang Nielsen, Esbjerg bliver fusionens administrative direktør

1970-11 Kreaturslagtning i Tønder – soslagtning i Rødding
Stort flertal i Rødding for sydvestjysk fusionVedtaget med 66 ja stemmer og tre nej
1971.03 Ansager slagteri standser svineslagtningen  Veterinærmyndighederne har krævet så store ændringer, at man har fundet det mest formålstjenligt at flytte svineslagtningen til Esbjerg. Pølsemageriet og kreaturslagteriet skal udvides
1971.10 Plumrose køber halvdelen af Herning  50 % af CWS England
1971.10 Aftale om samarbejde med Plumrose
1972.02 Lemvig skal samarbejde med Herning Plumroses overtagelse af 50 % af aktiekapitalen i Herning slagteri vil få indflydelse på den fremtidige drift af Lemvig slagteri
1972.02 Hurup går ind for samarbejdsforhandlinger
1972.04 Nykøbing Mors ikke samarbejde med Thisted
1972.07 Sagde nej Skive oplæg Fusionsforhandlingerne brød sammen fordi Nykøbing og Viborg ikke kun acceptere Skives oplæg

Overfor Morsø Folkeblad har formanden så sent som i går nævnt muligheder for en fusion til anden side. Vi drøfter ikke fusion men har god og løbende kontakt med slagterierne i Thisted og Hurup

1972.07 Hurup – Fusions vedtaget med knebent flertal
1972.07 Nykøbing Mo. kan ikke acceptere Skives oplæg
1976.01 Fusion Struer Hurup per 5.1. 1976
1976.09 Svineproducenter fik orientering i Thisted Omkring 80 svineproducenter fra Nykøbing M fik orientering om Thisted slagteri
1976.09 3 timer lang debat før fusionen med Skive blev godkendtForud for afstemningen om fusion‑ mellem Morsø og Skive Andelsslagterier var de 500 fremmødte i Nykøbinghallen gennem en næsten tre timer lang debat om bestyrelsens forslag. Der herskede til det sidste stor spænding om afstemningens udfald, eftersom der blev udtrykt megen skepsis fra forsamlingens side.

Med advokat Gunnar Nielsen, Bjørndrup, som dirigent fremlagde slagteriets formand, gdr. Johs. Riis, Sø bestyrelsens forslag og motiverede det, ligesom også direktør Svend Gade, Nykøbing, knyttede kommentarer til det. Ved afstemningen var der 262 ia‑stemmer, 76 nej. mens 25 undlod at stemme.

De positive tilkendegivelser androg 77.5 pct. af de afgivne stemmer og forslaget var dermed vedtaget, ved den første ekstraordinær generalforsamling, således at den anden bortfalder.

Slagteriets tidligere formand, gdr. Viggo Nielsen, V. Hvidbjerg, indledte debatten. Han kunne godt forstå om bestyrelsen var ked af at fremlægge dette forslag:

‑ Gennemføres planerne betyder det nemlig vores betingelsesløse kapitulation, sagde han. Jeg kan ikke se, vi får noget som helst for at afskrive vores ret. Han mente at Skive slagteris forestående investeringer på over 37 mill. kr. vil virke tyngende på økonomien og han undrede sig over. At virksomheder ikke allerede havde været i stand til at udnytte alle de muligheder, den efter _forslagsstillernes mening skude have.

Viggo Nielsen betegnede slagteriet i Skive, det er gået jævnt tilbage for i de senere år, og han var overbevist om, at ingen tror på at der vil blive foretaget slagtninger i Nykøbing, den dag Skive har foretaget den planlagte udbygning. Den tidligere formand oplyste at Skive har en gæld på 35.6 mill. kr., svarende til 48 kr. pr. andelssvin, hvor Morsøs gæld er godt 16 kr. pr, gris.

Gdr. Hans Chr. Riis, Sejerslev, havde også svært ved at se noget glædeligt i, hvad han kaldte den foreslåede likvidation af en selvstændig virksomhed på Mors. Han fremhævede Thisted som et af landets få gældfrie slagterier og udtrykte betænkelighed ved at skufle være med til at forrente op mod 50 mill. kr. i Skive. For ham at se ville de lokale svineproducenters vilkår kun blive ringere ved en fusion med Skive. Han ankede over, at Morsøs ledelse ikke havde sat flere penge af til drift og konsolidering.

Gdr. S. 0. Sams, Frøslev, spurgte om bestyrelsen havde søgt samarbejde til anden side: ‑ Jeg tænker her på Thisted-Fjerritslev. Hvis ikke, foreslår jeg at man gør et forsøg, og derefter indkalder til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der orienteres om fordelene ved samarbejde til den ene eller den anden side. Vi kan nok alle se de handels‑ og afsætningsmæssige perspektiver i samarbejdet med Skive, men også jeg savner en klar redegørelse for fusionens økonomiske konsekvenser. Vi må vist erkende, at indflydelsen bliver problematisk, hvor vi så end går hen, sagde han.

Gdr. Johs. Kjelde, Elsø, savnede fyldigere oplysninger om Skive Andelsslagteris planer og frygtede for at Morsø virksomheden vil ryge ud af billedet, når først de mange millioner der er investeret i Skive. Land Johs. Søndergård ville vide hvorfor Mors gav mindre end Hurup og Thisted. Han havde hørt rygter om at Thisted slagteri er i fare for at blive udvist af byen, så han fandt det også betænkeligt at søge samarbejde til den side, hvis man skal ind i et nybyggeri.

Gdr. Kr. Djernes, Skærbæk, bifaldt fusionen, idet han mente at man må finde bestyrelsens arbejde forsvarligt. ‑ Man siger nok at bønder er dummere end får, men så dumme, at de går ind for dette forslag, tror jeg nu ikke, de er, sagde gdr. Meiner Nøjgård, V. Hvidbjerg. Han undrede sig over, at bestyrelsen var så tilbageholdende med oplysninger om gælden i Skive. Gdr. Hans Larsen, Outrup, havde svært ved at se, at der var fremlagt et tilstrækkeligt grundlag for en afstemning.

Han og andre talere beskæftigede sig med afsætningsproblemerne og mente, at Axelborg burde påtage sig opgaven frem for at hvert enkelt slagteri skal have sin egen salgsorganisation.

Slagteriets nuværende formand, omtalte de tidligere forhandlinger Morsø har været i med andre slagterier om samarbejde. Han betegnede det nu foreliggende forslag som et ligestillingstilbud. Johs. Riis kritiserede sin forgænger, Viggo Nielsen, for en ændret holdning og efterlyste alternative overlevelsesmuligheder for slagteriet i Nykøbing. Til Sams sagde han, at det vil være vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for bestyrelsen at forhandle til flere sider på en gang, for at få det mest fordelagtige tilbud frem.

Gdr. Gunnar Roslev, V. Hvidbjerg, fandt det deprimerende at høre på den tidligere og den nuværende formands uenighed. Han beklagede at bestyrelsen efter hans mening ikke har ført en tydelig langsigtes politik ug efterlyste meningen mad de foretagne lokale investeringer. Det var hans opfattelse, at flere af øens landmænd udelukkende leverer svin til dat stedlige slagteri for at være med til ar bevare det som arbejdsplads.

Viggo Nielsen redegjorde for de fusionsforhandlinger, der var foregået i hans formands tid og erklærede sig overbevist om, at bestyrelsen var klar over, at slagtningerne på Mors kunne ophøre, hvis samarbejdet med  Skive bliver virkeliggjort

1979.11 Samarbejdsaftale uden fusion Holstebro og Skive      Slagterierne i Herning har med øjeblikkeligvarsel lavet samarbejdsaftale
Herning Svineslagteri er med virkning fra i dag gået ind i et samarbejde med slagterierne i Holstebro og Skive. I en pressemeddelelse fra de tre slagterier, der alle hører til blandt de store i den danske slagterisektor, kalder man det et slagterisamarbejde uden fusion, altså uden en sammenlægning af de tre selskaber.
Længere tids drøftelser – som man har formået at skjule for offentligheden – ligger til grund for den nye samarbejdsaftale. Gennem samarbejdet håber man, at de tre slagterier kan opnå stordriftens og centraliseringens fordele uden at få de ulemper med, der følger en egentlig sammenslutning.De tre virksomheder har hver sin selskabsform, og det har derfor været en forudsætning for samarbejdet. at hvert enkelt slagteri kan bevare sin politiske og økonomiske selvstændighed. Derfor vil den aftale, der gælder fra i dag, respektere alle de aftaler, de tre virksomheder i forvejen har med leverandører, aftagere, agenter, fællesvirksomheder og organisationer.Samarbejdsaftalen mellem de tre slagterier er udformet som en rammeaftale. Formålet er at udnytte de bestående anlæg bedst muligt ved at undgå at investere i en virksomhed, hvis er. anden har overskudskapacitet indenfor det samme felt, ligesom man forpligter sig til at forelægge hinanden investeringsplaner.De tre slagterier, der hver især har store svineslagtninger, har på flere produktionsområder mulighed for at supplere hinanden. Man sigter også på at udveksle erfaringer mellem virksomhederne til gavn for den almindelige drift af virksomhederne.
– Samarbejdsaftalen mellem os er et resultat af godt naboskab gennem flere år. Aftalen er lavet for at opnå det bedst mulige resultat til såvel leverandører som ejere af de tre slagterier, slutter meddelelsen fra slagterierne i Herning, Holstebro og Skive.
Skjern i samarbejde med Herning
1986.03 Slagteridirektør på ferie  – Vestjyske starter den 1.4.1986

Det turde ikke være nogen nyhed, at også slagteridirektører holder ferie. Men det var ikke så lidt af en overraskelse, da direktør Aksel Petersen, Celebrity‑slagterierne i Esbjerg, i går eftermiddag meddelte sit personale, at han går på. ferie med øjeblikkelig virkning. Uden yderligere kommentarer forlod han kontoret og det slagteris administrationsbygning, hvor han i 31 år har arbejdet.

Hverken Aksel Petersen eller Celebrity’s formand; gdr. Egon Kristensen, Kjærgård Mark, ønsker at uddybe beslutningen om de pludselige ferieplaner:

 Aksel Petersen og jeg er enige om, at Aksel Petersen holder ferie fra i dag, men han er ansat på Celebrity frem til 1. april, således som det hele tiden har vær­et aftalt, siger Egon Kristensen.

1: april realiseres den fusion med Struer‑Hurup Andelsslagteri, som Celebrity’s andelshavere vedtog i ‑december sidste år. Hvorvidt det skal markeres officielt, er der ,.endnu ikke truffet beslutning om., ligesom der heller ikke på nuværende tidspunkt er planlagt officiel afsked med direktør Aksel Petersen.

Såvel direktør Aksel Petersen som underdirektør Peter Schelde Pedersen har for tre uger siden efter opfordring søgt og fået  stillinger som henholdsvis øverste direktør for Oxexport Holding i København og for koncernens eksportslagteri Slagelse

 

1998.09

Svinebønder til frokost på Bechs hotel

I går var en historisk dag for den danske svineindustri og i særdeleshed for Vestjyske Slagterier. Medlemmerne af repræsentantskabet konfirmerede ledelsens plan om  fusion med Danish Crown

 

Skriv et svar