Svendborg Andels-Svineslagteri

Tilbage til Slagterihistorie

Slagteriets start 15.12.1896

Slagteriet var nr. 24 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 131.906
Anlæg: Slagtning ophører 1983. Anden produktion ophører 1986.
Jubilæumsskrift: ja Lokalarkivet: ja

I Svendborg var der i 1890 blevet oprettet et privatslagteri til en slagtemæssig udnyttelse af den stigende svineproduktion. Formand for selskabet var købmand J. P. Bågø, og dets direktør var Fr. L. Sieck, senere Frederikssund. Interessen for oprettelsen af et andelsslagteri meldte sig dog også på denne egn, og ganske ejendommeligt drøftede man på privatslagteriets generalforsamling i oktober 1896 muligheden af slagteriets overgang til andelsvirksomhed. Endnu inden månedens udgang forelå der på en ny generalforsamling fra en kreds af landmænd, repræsenteret ved forpagter J. Theilmann, Hvidkilde, et forslag om et foreløbigt lejemål af slagteriet.
Forslaget indeholdt tillige nærmere skitserede betingelser for en eventuel senere overtagelse. På et møde, som afholdtes samme dag af egnens landmænd, var forslaget blevet tiltrådt, og der blev nu nedsat et udvalg til at foretage tegning af svin. Denne gav et gunstigt resultat, hvorefter man sluttede kontrakt om lejemålet, og den 1. januar 1897 begyndte andelsselskabet da sin virksomhed i lejede lokaler med den hidtidige leder af privatslagteriet, Kr. Kristoffersen, som direktør. Forinden var forpagter J. Theilmann blevet valgt til formand for selskabet.
Slagteriet gik nu ind i en række gode og rolige år, hvor den stigende produktion gentagne gange førte til udvidelser og ombygninger. I 1904, byggedes en stor administrationsbygning, og overgangen til karsaltning i 1907 gav anledning til, at der måtte opføres en ny saltekælder. Også i de følgende år op til den første verdenskrig foretoges der udvidelser, og da de store slagtninger fremkom hen imod slutningen af 1920’erne, måtte man ‑ for at følge med udviklingen ‑ igen tage fat på byggespørgsmålet
Ved oprettelsen af andelsslagteriet i Rudkøbing i 1932 gik tallet af andelshavere en del tilbage, da praktisk talt alle landmænd på Langeland hidtil havde været tilsluttet Svendborg.
Efter den anden verdenskrig er der på dette slagteri foregået en lignende udvikling som for landets øvrige slagterier. Slagtningerne har været i stadig stigning, og dette i forbindelse med hele den tekniske udvikling har ført til meget omfattende udvidelser og en gennemgribende modernisering af virksomheden.

Fusionen: EXPO – FYN
På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.
Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om EXPO Fyn i årene 1970 – 1984
De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.
Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Oprettet ved overtagelse af privat slagteri, der blev oprettet i 1890   Stiftet 15/12 1896

  Start 1 /1 1897

Formænd: Fra: Til:
  Forpagter J. Theilmann, Hvidkilde 1896 1927
 Gdr. Niels Larsen, Edelgård 1927 1940
Gdr. Aksel Nielsen, Nørremosegård 1940 1956
Sognerådsformand Herman Nielsen, Juulsgård, Skovsbo 1956 1963
Sognerådsformand Rasmus Hansen, Landet, Tåsinge 1963 1968
Gdr. Johs. Rosager, Vejstrup 1968 1977
Grd. Svend Dalgård 1977 1980
Direktører Fra: Til:
Kr. Kristoffersen 1896 1918
 Ågård 1918 1919
Åge Larsen 1920 1952
St. Leth Møller 1952 1970
Kaj Finsen 1970 1980

Skriv et svar