Åbenrå Andels-Svineslagteri

bage til: Alle slagterier

 

Start:  1.12.1923

Slagteriet var nr. 36 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    100645

Fusion: Region SYD blev i 1994 en del af DANISH CROWN1  

Anlæg: Bygningerne i Åbenrå er i dag produktionssted for TULIP Food Company. (2004)

Ved den første verdenskrigs afslutning og Nordslesvigs genforening med Danmark fandtes der ingen eksportslagterier i Sønderjylland, da produktionen af svin hidtil med fordel kunne afsættes på det med høje toldsatser beskyttede tyske marked. Efter genforeningen og de ændrede produktionsforhold for landbruget blev svinene en tid afsat til slagterier nord for den tidligere grænse og delvis også til sjællandske slagterier. Med den stigende opfedning af svin efter danske metoder var der imidlertid skabt basis for oprettelsen af eksportslagterier også i denne landsdel, og særlig på initiativ af daværende slagtermester Hans Johansen, Åbenrå, blev der da indledt et arbejde for at få oprettet et andelsslagteri i Åbenrå.

 

Efter en vel gennemført agitation kunne man den 31. januar 1922 holde stiftende generalforsamling i Aabenraa Andels‑Svineslagteri, og til formand for dette blev valgt rentier Jes P. Hansen, Sdr. Hostrup.

Der blev oprettet en kontrakt med slagtermester H. Johansen, så der indrettedes et svineslagteri i hans ejendom i Åbenrå, og med ham som direktør påbegyndte dette driften den i. december 1922. Man begyndte med et beskedent antal svin, men da leverancerne hurtigt tog til, blev det i 1924 besluttet at opføre et helt nyt slagteri, og den 8. juli 1926 kunne dette tages i brug. I forbindelse med slagteriet var der bygget et offentligt slagtehus, således at alle slagtninger inden for kommunen blev foretaget her.

I 1933 byggedes kødekstraktfabrikken Bullox med tørsmelteanlæg, og denne afdeling behandlede f. eks. i 1936  2 milt. kg. kød af udsætterkreaturer. Det var i disse år, den store tuberkuloseudrensning i den danske kvægbesætninger fandt sted, og virksomheden var således et overordentlig nyttigt led i denne periode

Inden for den personlige ledelse foregik der i 1927 den ændring, at rentier Jes P. Hansen, Sdr. Hostrup, afløstes som formand af gdr. H. M. Hansen, Sdr. Hostrup. Denne var formand til 1936, da amtsrådsmedlem, gdr. H. N. Christensen, Klovtoft, efterfulgte ham på formandsposten.

Som statistikken viser, gik slagtningerne stærkt fremad, så man i 5 års perioden 1931 ‑35 nåede op på 89.ooo svin i gennemsnit, hvilket gav udtryk for øget tilslutning blandt egnens landmænd, da denne fremgang delvis skete i perioden med svinekortene og de reducerede slagtninger.

Efter en brand på slagteriet besluttede man samtidig med genopbygningen at lade indrette et pølsemageri, og nogle år senere i 1944 blev der tillige indrettet en mindre konservesfabrik. I årene efter den 2. verdenskrig er der i øvrigt foretaget en omfattende ombygning og modernisering af slagteriet, der bl. a. har givet en forbedring af slagtegangen med installation af sortskrabemaskine og mekanisk fremføring af svinene, indretning af kølerum for hurtigkøling samt udvidelse af saltekælderen. Det er en gennemgribende udbygning af virksomheden, der har fundet sted, og der er samtidig gennemført en rationalisering af hele arbejdsgangen.

Da pladsforholdene i de under krigen oprettede pølsemageri‑ og konservesafdelinger blev for trange til den forøgede produktion, blev disse flyttet til større lokaler i den bygning, hvor kødekstraktfabrikken hidtil havde haft til huse.

Aabenraa extract

Denne produktion blev nedlagt, og gennem ombygninger og udvidelser skaffede man den fornødne plads.

Pølsemageriet har haft en stærk udvikling, idet omsætningen er fordoblet i årene mellem 1946‑50 og1 956‑6o til ca. 2 1/2 mill., og konservesproduktionen er forøget i endnu højere grad, med en omsætning i 196o på tæt ved 3 mill. kr. mod 1/4 mill. i gennemsnit for årene 1946‑48.

Det offentlige slagtehus, som administreres af slagteriet, er i 1956 blevet ombygget og forsynet med moderne slagteanordninger. I denne afdeling slagtedes der til eksport i årene 1945 til 1950 5922 stk. kreaturer, og for de to femårsperioder 1951‑55 og 1956‑6o henholdsvis 13.2I5 og 9277 stk. kreaturer.

I 1947 købtes en ejendom med slagterforretning i Rødekro og i 1953 en ejendom i Åbenrå, som slagteriet hidtil havde været lejer af. Begge disse forretninger er efter overtagelsen blevet udvidet og moderniseret, og der foregår et betydeligt salg direkte til forbrugere fra disse udsalg.

Slagteriet yder tilskud ved køb af avlsorner og somateriale fra statsanerkendte avlscentre, ligesom der ydes økonomisk støtte til det avlsarbejde, der foretages gennem det sønderjyske husdyrbrugsudvalg. Tillige er slagteriet medejer af svineforsøgsstationen > Sønderjylland« i  Rødekro, hvor der foretages afkomsprøver.

I 1943 blev gdr. H. N. Christensen efterfulgt som formand for virksomheden af proprietær   J. P. Møller, Søstgård, som efter 19 års virke blev afløst af grd. Jesper Th. Hansen, Roosthøj per Branderup J.

Direktør H. Johansen fratrådte stillingen  som leder af virksomheden 1941 og blev efterfulgt af sin søn direktør Fr. Johansen

 

Fusionen:   EXPO –  FYN

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om EXPO Fyn  i årene 1970 – 1984

 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

Formænd: Fra: Til:
Rentier Jes P Hansen, Sdr. Hostrup 1922 1927
Gdr. H. M. Hansen, Sdr. Hostrup 1927 1936
Amtsrådsmedlem gdr. H.N. Christensen, Klovtoft 1936 1943
Proprietær J. P. Møller, Søstgård      1943 1962
Gdr. Jesper Th. Hansen, Branderup J    1962 1970
Gdr. Torp Friis Møller, Hjordskær, Årslev 1970 1970
Direktører Fra: Til:
Hans Johansen 1922 1941
Fr. Johansen 1941 1970
Tage Hansen  (Konstitueret) 1970 1970

Skriv et svar