Vojens Andels-Svineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

 

Start: 7.10.1925

Slagteriet var nr 25 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962: 130938

Fusion:    15/11 1970 Sydøstjyske Andelsslagterier, Kolding. og senere   Tulip

 Anlæg:    Status år 2001 efter Danish Crown og Steff-Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlægget til slagtning.

 

Den stærke stigning i svineproduktionen, der også gjorde sig gældende i Sønderjylland i årene efter genforeningen, førte til planerne omoprettelse af et andelsslagteri i Vojens. De første møder om sagen blev afholdt i 1923, og da den efterfølgende agitation og tegning af svin gav et tilfredsstillende resultat, kunne man den  28. juni 1924 afholde stiftende generalforsamling. Til formand for virksomheden valgtes gdr. J. H. Østergård, Gabøl, og efter at slagteriet var opført, påbegyndtes slagtningerne den 7, oktober 1925. Som daglig leder af virksomheden blev antaget direktør H. H. Fejrkov, der dog allerede i 1927 efterfulgtes af direktør Th. Mossing‑Jensen.

(Billede ca. 1960)

Som det fremgår af den talmæssige oversigt, steg slagtningerne og omsætningen betydeligt de følgende år, men 3o’ernes restriktioner og de efterfølgende krigsår satte midlertidigt en stopper for videre udvikling. Da svineproduktionen atter kunne genopbygges efter krigens afslutning, steg slagtetallet meget stærkt, og i perioden 1956‑6o nåede man op på en årlig slagtning af over ioo.ooo svin i gennemsnit.

Allerede i 1937 blev der foretaget flere ombygninger og udvidelser i selve slagteriet, og i 1939 blev pølsemageriet udvidet. I 195o blev der opført en helt ny konservesfabrik, der blev indrettet efter de mest rationelle metoder og med installation af moderne maskiner. Disse er siden stadig blevet udskiftet, så man hele tiden har været på højde med tidens krav. Inden for denne afdeling er der da også sket en stærk udvikling, hvilket kan ses deraf, at omsætningen er bragt op på 5 mill. kr. årligt, samt at der nu beskæftiges ca. 45 personer i denne afdeling.

Den store stigning i svineproduktionen gennem de senere år har medført krav om yderligere udvidelser, og i 1952 gik man da i gang med en fuldstændig ombygning af slagteriet, og samtidig blev der installeret et helt nyt kølesystem. Fedtsmelteriet blev ombygget og moderniseret bl. a. med installation af de første rustfri smeltekedler, som toges i brug her i landet.

Igen i 1957 tog man fat på forbedringer i anlægget, idet salte‑ og drænkælder blev udvidet til den dobbelte kapacitet. I 1959‑6o er der opført en ny    Billede fra 1960 administrationsbygning, og de gamle kontorer er ombygget og indrettet til laboratorium og kontor for overdyrlægen. I 196o er der taget et transportbånd i brug til rationalisering af arbejdsgangen ved tilskæring og saltning, og tilsvarende rationalisering af arbejdsgangen vil i løbet af 1961‑62 blive gennemført overalt i slagteriet. I 1961 har man påbegyndt opførelsen af en ny to‑etages bygning, der skal indrettes til tarmrenseri med folkestuer og omklædningsrum på første sal og plucksrum og kølerum i stueetagen.

Produktionen af konserves til såvel hjemmemarkedet som eksport er steget betydeligt gennem de senere år, og jævnsides med produktionen af konserves har man også optaget produktionen af dybfrosne varer, der afsættes gennem A/,S Dansk Dybfrost, som slagteriet er medejer af.

Slagteriet er medstifter af svineforsøgsstationen i Rødekro, hvor der foretages kvalitetsundersøgelser af afkom efter avlsdyr. I forbindelse med forsøgsstationen er der nedsat et kåringsudvalg til bedømmelse af avlsdyrene fra fremavlsstederne, og slagteriet er samtidig med til at støtte en konsulentordning, hvortil alle de sønderjydske andelsslagterier bidrager. I oplandet arbejder der en del svinekontrolforeninger, og gennem økonomisk støtte til indkøb af gode avlsorner bidrager slagteriet til at fremme kvaliteten.

 

Fusionen:  Tulip

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Tulip  i årene 1970 – 1984

 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

  Stiftet 28/6 1924

  Start 7/10 1925

Formænd: Fra: Til:
 Gdr. J. H. Østergård, Gabøl  1924 1954
Gdr. Jørgen Work, Oksenvad  1954 1957
Gdr. Jørgen Fallesen, Tørning     1957 1970
Direktører Fra: Til:
H. H. Fejerskov  1925 1927
Th. Mossing Jensen 1927 1968
Aksel Petersen 1968 1970
K. Rask Nielsen 1970 1970

 

Skriv et svar