Bogense Andelsslagteri

Tilbage til Slagferihistorie

Start 15,12, 1896

Slagteriet var nr. 47 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 62356
Fusion: 1970 valgte slagteriet, at fusionere med slagteriet i Odense i EXPO, Fyn som det eneste slagteri på Fyn på dette tidspunkt.
Anlæg: Al produktion ophørte i 1970
Jubilæumsskrift: ja

Tanken om at få oprettet et andelsslagteri i Bogense kom frem i begyndelsen af  halvfemserne. proprietær O. Langkilde, Christianslund, var den drivende kraft, som skabte interesse for sagen ved at afholde en række agitationsmøder rundt om i sognene.

I løbet af sommeren 1896 var man så vidt fremme, at der kunne afholdes stiftende generalforsamling. Til formand valgtes proprietær O. Langkilde, og som daglig leder antoges den hidtidige direktør for privatslagteriet Odense C. Mortensen.

Den 15. december 1896 kunne slagtningerne tage deres begyndelse på det nyopførte slagteri.

Dette opnåede straks fra begyndelsen gode resultater og en stærk tilgang af andelshavere forekom dertil i 1911 ved den nordvestfynske jernbanes åbning, men slagtningernes størrelse var i øvrigt afhængig af de skiftende vilkår.

Gennem de første tiår blev der foretaget forskellige udvidelser, således i 1912-13 og 1924 bI. a. omfattende installation af køleanlæg og elektrisk anlæg.

I 1935 opførtes et særligt slagteri for kreaturer og kalve.

Den anden verdenskrig bragte her som andre steder slagtningerne meget langt ned, og der blev i disse år ikke foretaget væsentlige ændringer.

Dog blev der i 1942 opført ny direktør bolig i Æbeløgade. I løbet af de sidste år er der imidlertid foretaget omfattende udvidelser og ombygninger.

I 1952-53 opførtes en bygning til folkestuer, fedtsmelteri og ekspedition, og der blev foretaget udvidelser og modernisering af køleanlægget.

Gennem årene 1959-61 er pølsefabrikken blevet ombygget og udvidet, og der er indrettet et frysehus samt kølerum for svin og kreaturer og til brug for ekspeditionen. Endelig er der foretaget udvidelser og modernisering af drænrum og indrettet rum for opskæring og tilskæring.

Avlsarbejdet begyndte med indkøb af Yorkshire-orner, som havde en meget heldig indflydelse på svinebestanden. Senere begyndte man at udstationere gode orner, og dette arbejde er fulgt op gennem årene, så der nu bI. a. findes 8 ornecentraler med økonomisk støtte samt I svinekontrolforening, som hver især yder deres værdifulde bidrag til at bringe kvaliteten fremad.

Slagteriet er endvidere medindehaver af forsøgsstationen ved Langeskov, hvor afkom efter de kårede avlsdyr afprøves.

Fusionen:   EXPO –  FYN

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om EXPO Fyn  i årene 1970 – 1984

 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Oprettelse Stiftet Start
 1896  15.12.1896
Formænd: Fra: Til:
Gdr. Jacob Jensen, Rostrup 1901  1929
Gdr. J. P. Jacobsen, Toderup1 1929 1951
Gdr. Jens Buse, Enggård, Bogense 1951 1963
Proprietær Erik Fl. Andersen, Særslev 1963 1970
Direktører Fra: Til:
C. Mortensen 1896 1906
Carl Mortensen 1906 1936
0 . Pårup 1936 1947
H NielsenH.åskov 1947  1970

Skriv et svar