Grenaa Andels-svineslagteri

Tilbage til : Alle slagterier

Slagteriets start: 9.8. 1904

Slagteriet var nr 37 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:  97.913

Fusion:  1/3 1972 ØAS (Østjyske Andelsslagterier). Hadsten 

 Anlæg:   Nedlagt den 26/5 1972 som slagtested, men blev herefter indtil 8/2 1985 drevet som opskæringsfabrik og derefter solgt til Grenå Dampvæveri den 1.4 1985.

Se lokalhistorie

Kort efter århundredskiftet fremkom tanken om at få oprettet et andelsslagteri i Grenå.  Planen vandt tilslutning blandt egnens landbefolkning, og også byen viste interesse for sagen,  Alligevel opstod der forskellige vanskeligheder før den kunne føres ud i livet. Med redaktør J. Skjødsholm som formand blev der nedsat et udvalg til at arbejde med sagen, og  efter en vel gennemført agitation kunne slagteriet oprettes ved en stiftende generalforsamling  den 22. september 1903. Til formand blev valgt gdr.  P. Petersen, Damgård, Ålsø, og  som daglig leder blev antaget direktør N. Jensen.

Slagteriet blev opført på en grund  skænket af Grenå byråd, og den 9. august 1904 var man færdig med at opføre slagteriet, og slagtningerne kunne tage deres begyndelse.

Efter en beskeden start gik slagteriet støt fremad, dog med den reduktion i tilførslerne, som de skiftende  medførte. Der

blev gennem disse år gennemført  forskellige udvidelser, og den maskinelle gav muligheder for modernisering af forskellig art.

Sådanne udvidelser og forbedringer gennem­førtes i 1924, og atter i 1931‑32 hvor man bl.a.. forbedrede forholdene i drænrum og ballerum.

1 194.1 opførte og etablerede slagteriet_ Grenå Samlestald, som landbrugsministeriet i 1960 godkendte som eksportmarked. Der omsættes nu årligt omkring 8ooo dyr til en værdi af over 1o millioner kr., og markedet har betydet  en væsentlig fordel for egnens producenter.

Gennem de senere år med ,den store stigning i slagtningerne er der gennemført mange udvidelser og forbedringer i slagteriet . I 1955 blev kølerum, drænrum og saltekælder udvidet, og i 1958‑59 opførtes en ny pølsefabrik. der betød en mangedobling af de tidligere lokaleforhold. Produktionen er da også steget: i denne afdeling og udgør nu gennemsnitlig 6ooo kg om ugen, hvoraf 8o pct. går til ekspert. Endelig skal nævnes, at slagteriet i 1960 overtog driften af Grenå offentlige Slagtehus.

1 1951 tilsluttede slagteriet sig konservesfabrikken J. A. K. .A i Brabrand

 På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Østjyske slagterier   i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
Gdr.. P Petersen, Damgård, Ålsø 1903 1918
Amtsrådsmedlem Severin Møller, Enslev 1918 1931
 Gdr.. Kr. Lassen, Gjerrild 1931 1942
 Gdr.. Schou Andersen, Allelev 1942 1960
Gdr.. R. Kåg, Skindbjerg 1960 1960
Gdr.. å. Hansen, Damgård, Obdrup 1960 1972
Direktører Fra: Til:
N. Jensen Lyngsøe 1904 1934
Th. Thomsen 1934 1957
F. Olsen 1957 1969
Henning Jørgensen 1969 1972

 

Skriv et svar