Skive Andelsslagteri

Retur til: Alle slagterier

 

Start: 18.7.1902

Slagteriet var nr. 8 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:   238.288

Fusion:    2/101972 Viborg/Skive Andelsslagteri – 4 /10.1976 Nykøbing Mors 1.10.1990   –   Vest Jyske Slagterier AmbA, Struer.

Anlæg:  Status år 2001 efter Danish Crown og Steff‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til svineslagtning og produktion for Tulip Food Company samt kreaturslagtning

 

I årene omkring århundredskiftet syslede man inden for interesserede kredse i Salling og Fjends herred med tanken om oprettelsen af et andelsslagteri. Der forelå tilbud om overtagelse af det stedlige privatslagteri, men der fulgte den klausul med, at dettes ejer, firmaet Thompson, London, skulle beholde salget af bacon, og dette ville man ikke binde sig til. Det naturlige sted for sagens behandling var Salling Landboforening, men dennes bestyrelse stillede sig oprindelig temmelig kølig til sagen, indtil der på generalforsamlingen i 1902 foranlediget en drøftelse af spørgsmålet med det resultat, at det besluttedes at lade foretage en tegning af svin.

I løbet af et par måneder havde tegningen nået et sådant omfang, at der ved et møde i juni nedsattes et særligt, forberedende udvalg med gdr. Jens Mortensen, Tøndering, som formand.

På samme tidspunkt forelå der forespørgsel fra Morsø Landboforening om tilslutning til slagteriet fra Mors. Dette spørgsmål blev hurtigt bragt i orden, og denne forbindelse opretholdtes, indtil Morsingboerne i 1913 Oprettede deres eget slagteri i Nykøbing Mors.

Man gik nu i gang med opførelsen af slagteriet, men for at opnå et lån i Skive Bank måtte hele bestyrelsen og tolv navngivne mænd udenfor denne kautionere for lånet. Blandt disse sidste var grosserer L. Nielsen Ladefoged, London, der stadig ejede sin fødegård > Lille Ramsing« i Salling.

Han overtog senere salget af slagteriets flæsk i England.

Slagteriet begyndte sin virksomhed den 19. juni 19o3 med direktør Carl Møller, tidligere Viborg Privatslagteri, som daglig leder. Han trak sig dog tilbage i 19o6 og afløstes af direktør Jepsen, som allerede året efter blev efterfulgt som direktør af slagteriets bogholder, N. Nielsen.

I de følgende år voksede slagteriet sig frem til en betydelig størrelse med en andelskreds på ca. 6ooo medlemmer. Der måtte derfor flere gange foretages mindre udvidelser, men en større blev foreløbig udsat ved oprettelsen af slagteriet på Mors i 1913, der betød en ret stor afgang af andelshavere. I 1917 byggedes en destruktionsanstalt samt et kreaturslagteri, der nåede op på en betydelig omsætning med en årlig tilførsel af 5‑10.000 kreaturer og kalve. De stærkt stigende tilførsler af svin i 192o’erne nødvendiggjorde en fuldstændig ombygning af slagteriet. Denne fandt sted i 1924‑26, hvorved kapaciteten forøgedes til det tredobbelte.

Da man kom over den stilstand i udviklingen, som årene i trediverne med restriktionerne og de efterfølgende krigsår bragte, skete der en rivende udvikling, der krævede en udbygning og modernisering af virksomheden.

I 1947 blev kreaturslagteriet udvidet, og gennem årene 195o‑6o blev der bygget nye svinekølerum, nyt tarmrenseri, folkestuer og lagerbygning samt nye svinefolde, og tillige blev der foretaget en udvidelse af pølsefabrikken. Samtidig blev der anskaffet mange af de nye hjælpemidler, som den tekniske udvikling havde bragt med sig, og automatik blev indført, hvor man fandt det hensigtsmæssigt.

I 1961 er der påbegyndt en udvidelse af saltekælder, drænrum og kedelanlæg samt indretning af flere svinekølerum, udvidelse af  kontorlokaler og nye funktionærboliger. En yderligere udvidelse af pølsefabriken og indretning af en fryseafdeling er ligeledes planlagt, og virksomheden vil herefter være godt rustet til at klare de opgaver, som fremtiden vil bringe.

I forbindelse med slagteriets 50 års jubilæum i 1953 blev der oprettet et legat med det formål at yde hjælp til skoleophold for egnens landboungdom. Siden legatets oprettelse er der uddelt 107portioner til dette formål.

 

Fusionen:   Vestjyske

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Vestjyske i årene 1958-1966

  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Skive Andelsslagteri – navneforandring til “Jutland Slagterierne”  Stiftet 18/7 1902    Start 19/6 1903
 

 

Formænd: Fra: Til:
   Gdr. Jens Mortensen, Tøndering 1902 1913
 Gudik Gudiksen  1913/1918 og 1923 1929
Gdr. Peder Jeppesen , Grønning 1918 1920
Gdr. Erik Hougård, Skovshoved 1920/1923   og 1929 1948
Gdr. Jeppe Nielsen, Nautrup 1929 1929
Gdr. Esper Kolding, Næstild og 1948 1954
 Gdr. Mads Peter Stisen, Grinderslev 1954 1962
Gdr. åge Lidegård, Bording 1962 1966
Gdr. N.O. Philipsen, Bredal 1966 1989
Gdr. Kristian Hess Jensen, Mors 1989 1990
Direktører Fra: Til:
Carl Møller Johan Jepsen 1903 1906
Johan Jepsen 1906 1907
Niels Nielsen 1907 1936
T. Hvass Rasmussen 1936 1941
Frode G. Andersen 1941 1947
0. Pårup‑Nielsen 1947 1951
Knud H. Holm 1951 1973
Viggo Sørensen 1973 1980
Chr.Johansen 1980 1985
Erik Lorenzen 1985 1986
H. A. Carstensen 1986 1988
Svend Pedersen 1988 1990

Skriv et svar