Fåborg Andels-svineslagteri

Tilbage til: Alle slagterer

Slagteriet startede i 1888.

Slagteriet var nr. 28 efter størrelse af de 62 andelsslagterier.

Anlæg Slagtningen ophørte i 1992.

Status år 2001 efter Danish Crown og Steff-Houlberg er fusioneret under Danish Crown, Randers benyttes anlægget til udbeningsafdeling uden slagtning og produktion for Tulip Food Company. Slagteriet ejede Fåborg Garveri.

I 1887 blev der første gang afholdt et møde med det formål at få oprettet et andelsslagteri i Fåborg. I den følgende tid blev der foretaget en foreløbig tegning rundt om i sognene, og medens det større landbrug viste nogen tilbageholdenhed, blev sagen i højere grad støttet af det mindre landbrug. På et møde den 15. marts 1888 , hvor alle de tegnede garanter og øvrige interesserede kunne deltage, besluttedes det at vælge en bestyrelse, hvis formand blev forpagter E. Garde, Høbbet, og bestyrelsen fik bemyndigelse til at oprette slagteriet, når et bestemt antal andelshavere med dertil svarende garantikapital var nået. Det lykkedes at bringe sagen til endelig løsning, så der den 18. april 1888 kunne holdes stiftende generalforsamling i Fåborg Andels Svineslagteri. .

Man gik nu i gang med at opføre slagteriet, og den 5. november 1888 begyndte dette sin virksomhed med landbrugskandidat L. Kristoffersen, Håstrup, der havde taget aktiv del i agitationen, som direktør.

I de følgende år gik det støt fremad for slagteriet. Andelshaverkredsen, der ved starten udgjorde 633, var i 1894 steget til 1100, Og i 1936 udgjorde den ca. 3000. En tilsvarende udvikling havde fundet sted i slagtningerne, og det blev derfor nødvendigt flere gange i denne periode at udvide slagteriet. I 1911-1912  foretoges der således en delvis ombygning af slagteriet, samtidig med at der opførtes en særlig administrationsbygning. I 1933 indrettedes et kreaturslagteri, og både dette og det til virksomheden knyttede pølsemalteri udviste en betydelig omsætning.

Efter en tilbagegang i slagtningerne under den første verdenskrig bragte det store opsving i svineproduktionen gennem slutningen af tyverne og begyndelsen af trediverne også Fåborg Slagteri stærkt forøgede tilførsler, så der   i perioden 1931‑35 blev slagtet 72.000 svin om året .

Under den anden verdenskrig med de reducerede slagtninger og de unormale forhold var det ikke muligt at udvise meget initiativ, men da svineproduktionen igen steg i slutningen af fyrrerne, kom slagteriet atter ind i en opgangsperiode, der ikke alene manifesterede sig i stigende slagtninger, men også gav sig udslag i udfoldelse af foretagsomhed på anden måde, og der blev i de kommende år udført en betydelig byggevirksomhed.

I 1948 opførtes der således en ny kreaturstald til erstatning for den hidtil benyttede, som derefter blev indrettet til garveri. 1951 købte slagteriet det offentlige slagtehus af kommunen, og Fåborg Garveri og ved denne nyerhvervelse blev der skabt mulighed for en hårdt tiltrængt udvidelse af virksomheden.

Det tidligere kreaturslagteri gav plads for en udvidelse af pølsefabrikken, og på et areal mellem slagteriet og det offentlige slagtehus blev der opført en en gros ekspedition samt et frysehus med tilhørende frysetunnel.

Det tidligere offentlige slagtehus blev ombygget til kreaturslagteri, og i tilknytning hertil blev der indrettet et nyt kølerum. Igen i 1951‑52 blev der foretaget en ændring af køleanlægget, og i 1957 toges en nybygning i brug, hvori der er indrettet dræne‑ og ballerum i stueetagen og kantine på første sal.

Endelig er der i 1960‑61 foretaget en ombygning, der bl. a. omfatter udvidelse af slagtegangen, indretning af nye kølerum og i tilknytning dertil et opskæringsrum, ligesom der er foretaget en udbygning af pølsefabrikken, hvortil der er knyttet en særlig køkkenafdeling til brug ved fremstilling af dybfrosne middagsretter.

Under slagteriet hører endvidere det tidligere nævnte Fåborg Garveri, som fra en vanskelig og yderst beskeden start er blevet byens næststørste virksomhed med en betydelig omsætning og ca. 8o beskæftigede.

EXPO Fyn – Tryk her

Formænd: Fra: Til:
 Forpagter E. Garde, Høbbet  1888 1898
 Kaptajn H. Schroll, Lykkenssæde  1898  1903
 Dyrlæge R. Skov, V. Skerninge  1903 1908
Gdr.. Lars Nielsen, Højrup 1908 1923
Proprietær L. Pedersen, Skerninggård 1923  1948
Folketingsmand, Proprietær Niels Eriksen, Kørbitzdal 1948 1978
Gdr.. Peder Harald Pedersen, Langagergård, Ærø 1978  1980
Direktører Fra: Til:
L. Kristoftersen 1888 1895
L. Mejlsø 1895 1903
J.Bohn‑Jørgensen 1903 1933
Fritz Rasch 1933 1960
M. Jacobsen 1960 1980

 

 

Skriv et svar