Haslev Andels-Svineslagteri

                                Tilbage til Slagterihistorie


Slagteriet startede 14.8.1896

Slagteriet var nr. 44   efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 69172 svin
Fusion: 4/8 1969 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted) Samtidig ophørte slagtning.
Anlæg: Nyt selskab FSA‑Krøyer, Århus. Oprettet 1970 ‑ overtog bygningerne med det formål: Forskning, udvikling og markedsføring indenfor animalske produkter. Nedlagt efter få år

.Status for slagteriets bygning i 2012 – Bygningerne er ikke nedrevet, men er ombygget og bruges til andre formål (Houmansvej og Energivej)

Som det var tilfældet i almindelighed havde man også på Haslevegnen fra gammel tid afsat produktionen af svin til private opkøbere, der for en stor del benyttede de ret talrige slagtehuse i Haslev. Den tiltagende svineproduktion ‑særlig i 90’erne ‑ gjorde det dog ønskelig at få oprettet et andelsslagteri, og efter at der var afholdt en del møder derom både blandt egnens landmænd og byens borgere, kunne man den 26. marts 1896 holde stiftende generalforsamling. Til formand valgtes ,dr. Ole Olsen, Tjæreby (den senere formand for samvirksomheden), og byens store købmand, agent Ulrich, der senere kom ind i bestyrelsen, forestod i det første års tid de løbende forretninger. Han afløstes imidlertid af Th. Boyen der således blev slagteriets første egentlige direktør. Den 14. august 1896 stod slagteriet klar til, at man kunne foretage prøveslagtning.

Slagteriets kontor 1896

Der viste sig hurtig en stærk stigning i tilførslerne, så det blev nødvendig at foretage en række udvidelser og nybygninger. I 1908-09 foretoges således ombygning af saltekælder, og i 19I4‑I 5 indrettedes nyt tilskærerum, hovedsalteri, kølerum m. m.

I 1917 opførtes en ny destruktionsanstalt, og i 1924 blev der bygget en Kød‑og benmelsfabrik samt foretaget ombygninger af svalehal, kølerum og saltekælder.

De stærkt forøgede slagtninger omkring 1930 krævede på ny udvidelser, denne gang af slagtegang, saltekælder og kølerum, og endelig i 1933‑34, efter at slagteriet var gået med i Fedtraffinaderiet i Masnedsund, opførtes et moderne tørsmeltningsanlæg til spisefedt.

Det skal endvidere nævnes, at der allerede i 1899 blev oprettet et ægpakkeri, en virksomhed, som dog er overdraget Dansk Andels Ægexport pr. 1. januar 1962.

Direktør Th. Boyer forlod allerede virksomheden i 1902, da han overtog stillingen som direktør for Roskilde Andelsslagteri. Han afløstes af direktør Georg Høffler, og da denne i 1914 fik ansættelse som direktør i D.B.C., London, overtog bogholder E. Hohwy stillingen som direktør. Det blev dog kun få år, at han kom til at virke som sådan i Haslev, idet han i 1919  tiltrådte stillingen som direktør for eksportslagteriet i Odense. Gennem de følgende 37 år til 1956 stod direktør N. Yding, der forud havde været bogholder ved Esbjerg Andelsslagteri, som den daglige leder af virksomheden. Yding blev efterfulgt af bogholder Hans Møller, Vrå.

1 1918 fratrådte slagteriets formand siden dets oprettelse, gdr. Ole Olsen, Tjæreby, og han efterfulgtes af gdr. Johs. Jensen, Dysted, der bestred stillingen indtil 1949, da den nuværende formand, gdr. Johs. Nielsen, Levetofte, blev valgt.

Gennem de senere år er der igen foretaget meget omfattende ombygninger. Man begyndte i 1955‑56 med svinefolde, tarmrenseri og fedtkølerum. 1 1957 blev der udarbejdet en hovedplan for en gennemgribende modernisering og udvidelse af virksomheden.

Denne plan er gennemført i årene 1958‑6o og har bl. a. omfattet nye kølerum, nyt tilskærerum og installering af nyt køleanlæg samt opførelse af en nybygning på 760 m2 til en‑gros ekspedition og pølsemageri  endelig ombygning og udvidelse af administrations-bygningen. Der er desuden i de senere år opkøbt ejendomme nord for slagteriet med henblik på eventuelle, senere udvidelser.

  • Opdatering af ombygninger indtil 1966:
  • 1962: Ombygning af garagebygning og kedelstuen samt indretning af nye folkelokaler til tarmhuset.
  • 1963: Ombygning af ægpakkeribygningen til kantine.
  • 1965: Ombygning og udvidelse af kreaturslagteriet og opførelse af nybygning til kreaturstald og konfiskatsrum.
  • 1966: Ombygning af svinefoldene samt forlængelse og mekanisering af slagtegangenanlæg:

 

 :
Formænd: Fra: Til:
 Gdr. Ole Olsen, Tjæreby  1896  1918
 Gdr, Johs. Jensen, Dysted  1918  1949
 Gdr. Johs. Nielsen, Levetofte  1949  1969
Direktører Fra: Til:
Ulrich (Agent) 1896 1897

Th. Boyer

1897 1902
Georg Høfler 1902 1914
E. Hohwy 1914 1919
N. Yding 1919 1956
 

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

 

V

 

Skriv et svar