Roskilde Andelssvineslagteri

Tilbage til alle slagterier                            

Start af slagterier  30.4. 1895

Slagteriet var nr.12 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 196.318
Fusion: 1/1 1968 af FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted) Slagtningen overført til FSA Ringsted
Anlæg: Solgt til Danske Slagterier og senere til Slagteriskolen i Roskilde som skoleslagteri.

 

Dette billede er taget ca, 1960, da slagteriet havde bygninger på begge sider af Køgevej. Billedet nedenunder viser  slutningen af  nedrivningen i april 2019. Herefter står kun kontobygningen tilbage, der er vist forneden på billedet ovenfor.  Denne bygning er overtaget af den sociale intuition: INSP! På det øvrige areal bygges boliger.

Slagteriets historie

Udviklingen inden for svineproduktionen hen imod slutningen af 188o’erne og ikke mindst de specielle torveforhold i København gav anledning til at der på initiativ af Gl. ‘ Roskilde Amts Landboforening i 1888 blev nedsat et udvalg til at undersøge spørgsmålet om oprettelse af et andelsslagteri i Roskilde. Udvalget trådte i samarbejde med et tilsvarende udvalg for Køgeegnen, men da der i 1889 blev oprettet et slagteri i Køge, blev dette samarbejde afbrudt, og der var derfor ingen gunstig stemning, da udvalget på et møde i marts 1889 forelagde resultatet af sit arbejde. Et nyt udvalg havde ikke mere held med sig, hvilket kunne skyldes, at ikke alene Køge men også Frederikssund i mellemtiden havde fået hver sit slagteri, og mange leverandører fra Roskildes naturlige opland var blevet knyttet som andelshavere til disse.

Først da tanken et par år senere igen blev taget op, nåede man frem til et resultat, ikke mindst i kraft af at der fra byens side og særlig af købmand, senere etatsråd Emil Mathissen blev udvist et stort initiativ, der bl. a. gav sig udslag i, at byen tilbød et lån til det nye foretagende. Efter at der med godt resultat var foretaget en prøvetegning af svin, kunne man den 14. juli 1894 afholde stiftende generalforsamling, hvor det besluttedes at oprette slagteriet, og hvor mejeriejer, senere folketingsmand H. J. Rosle f f, Karleby, blev valgt til formand for virksomheden.

I de følgende måneder blev slagteriet opført, og med direktør T. G. Jungersen, der allerede var blevet antaget som direktør i august 1894, som daglig leder, begyndte slagteriet sin virksomhed den 3o. april 1895. Ved igangsættelsen var der tilsluttet ca. i 1100 andelshavere til slagteriet, og dette tal steg stærkt gennem årene og nåede i 1936 op på 4300.

I 1897 vedtoges det at oprette en kreatureksportforening i forbindelse med slagteriet, og 1900 blev der, i lighed med hvad der skete på flere sjællandske slagterier, knyttet en ægeksportforretning til virksomheden. Denne blev nogle år senere udvidet med en preserveringsanstalt. Billedet nedenfor er fra 1895 – det er direktør Jungersen med hunden.

Slagteriets vækst gennem årene krævede naturligvis udvidelser af anlægget, og 19o8‑09  blev der foretaget en større ombygning, og igen i slutningen af tyverne måtte der foretages udvidelser.

Indførelsen af svinekortsystemet i 1933 ramte Roskilde slagteri særlig hårdt, fordi man i årene forinden havde forceret slagtningerne unormalt stærkt frem gennem opkøb af levende svin fra andre egne af Sjælland ‑ en tid endog fra andre landsdele.

De udvidelser, der var foretaget i slutningen af tyverne, satte derfor slagteriet i stand til at behandle alle tilførsler, helt frem til slutningen af 194o’erne, da slagtningerne tog til. De stigende tilførsler og den tekniske udvikling gjorde det nu nødvendigt og ønskeligt igen at tage fat på bygningsanlægget, og i årene 1949‑52 blev der derefter foretaget n gennemgribende modernisering af virksomheden, omfattende praktisk talt alle  afdelinger. h. J. Roslef; Karleby

En stor svalehal med plads til 1700 svin blev ombygget til kølerum, slagtegangen blev forlænget og moderniseret, og der blev indrettet nyt fedtsmelteri, drænrum, pølsemalteri, tarmrenseri, kreaturslagteri, folkestuer og dyrlæge lokaler. I 1956 blev der igen foretaget en udvidelse af pølsemageriet, fordi der var påbegyndt en god eksport af røgede skinker til Venezuela, en eksport, som dog senere igen måtte ophøre på grund af restriktioner i importlandet. Til erstatning optog man da en produktion af spegepølser til eksport, som stadig finder sted i betydeligt omfang.

Den meget store vækst i svinetilførslerne, der nu er oppe på ca. 200.000 om året, har hjort det nødvendigt igen at tage spørgsmålet om udvidelse op, og der arbejdes derfor nu med planer om en større udvidelse og modernisering, hvori også indgår en plan, hvorefter Slagteriernes Forskningsinstitut i direkte forbindelse med slagteriets bygninger lader opføre et skoleslagteri. Da slagteriets æg afdeling i 196o gik ind under Dansk Andels Ægeksport, vil der i det frigjorte areal kunne skaffes plads til gennemførelsen af denne plan.

I avlsarbejdet har slagteriet deltaget lige fra de allerførste år, hvor der blev oprettet avlscentre for svin af Yorkshire‑racen. Disse fortrængtes efterhånden af landracen, og fra de statsanerkendte avlscentre er igennem årene indkøbt og udstationeret mange avlsdyr. En bestand på ca. 2oo orner er til stadighed fordelt i oplandet, hovedsagelig i 4 ornecentraler.

Der findes inden for området 48 fremavlssteder, fra hvilke afkommet kvalitetsundersøges i samarbejde med den lokale forsøgsstation ”Søndermarksgården”, der drives af landbrugsorganisationerne i forbindelse med slagteriet.

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne.:

 

 Stiftet 14/7 1894   Start 30/4 1895
Formænd: Fra: Til:
 Mejeriejer H. J. Rosleff, Karleby 1894  1904
 Gdr. L. Hansen, Dalsager 1904  1914
 Gdr. H. P. Madsen, Tune     1914  1917
Proprietær Meyn, Kornerup Mølle 1917  1918
 Gdr. J. P Jacobsen, Ørsted 1918 1949
 Gdr. Verner Andersen, Gundsølille 1949  1968
Direktører Fra: Til:
 T. G. Jungersen  1894 1901
 Th. Boyer  1901  1908
 H. Hauerslev  1908 1946
 C. Borup  1946 1968

 

 

 

Skriv et svar