Steff Houlberg fusionen

Steff Houlberg   Tilbage til. Alle slagterier

Her ses tidsskemaet for etablering af fusionen

På Slagterimuseet blev opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne blev hentet fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. I det følgende er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001. . Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos rigssarkivet. Arbejdet er meget omfattende og indtil nu er vi kun nået til 1968, hvor det helt store slagsmål på Nordvestsjælland fandt sted,

Men først  interview med Otto Lavaetz. som var den førte formand for FSA fra 1968

12.3.1977 fra Kalundborg Folkeblad

Stordriftens fordele ligger i teknikken, siger Otto Lawaetz, Rustkarnrnergård, der efter 25 års virke for FSA og slagterierne trækker sig tilbage 

Det vigtigste for en slagteribestyrelse er at informere andelshaverne, at ansætte de rigtige ledere.. og at afskedige dem hvis de ikke er gode nok; samt at fastlægge målsætninger.

Disse råd giver den 62‑årge gdr. Otto Lawaetz, Rustkammergård, Sorø, der nu siger farvel efter næsten 25 års virke for FSA og andelsslagterierne i særdeleshed og dansk landbrug i. almindelighed. 

Kålund Kloster. 

Otto Lawaetz voksede op sammen med 7 søskende på Kålund Kloster i Kalundborg. Efter studentereksamen på Stenhus i Holbæk i 1932 og aftjening af værnepligten var Lawaetz en overgang forkarl på Hjalmargård på Samsø. Derefter drev han sammen med broderen Carl Bernhard Lawaetz, Kålund Kloster, i 8 år for familien.

Vi solgte Kålund Kloster i 1946, hvorefter jeg købte Rustkammergård på 60 tdr. ved Sorø, fortæller Otto Lawaetz.

Organisations‑ livet

Derefter kom jeg ret hurtigt med i det landbrugsorganisatoriske arbejde, som altid har interesseret mig meget. I 1953 kom jeg i bestyrelsen for Sorøegnens Andelssvineslagteri (70.000 slagtninger), i 1961 blev jeg formand. Samtidig var jeg en overgang formand for den lokale landboforening samt sad også i amtsrådet valgt af Venstre. I 1965 kom jeg med i et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for en evt. sammenlægning af de sjællandske svineslagterier 

Dannelsen af F.S.A.

I udvalget nåede vi frem til, at vilkårene for de enkelte slagterier var så forskellige, at dette ikke var muligt. De ”fattigeste” ville ikke have råd til at gå ind i en samlet: sjællandsk fusion. Dog kunne man godt tænke sig, at slagterier med nogenlunde ens struktur fandt sammen i et samarbejde.

Det førte så efter forhandlinger til dannelse af den første større fusion i Danmark i 1968. Det var de midt‑ og østsjællandske slagterier samt Kalundborg Slagteri, der fusionerede den 1. marts 1968. I første omgang var følgende slagterier med: Køge, Roskilde, Frederikssund, Ringsted, Sorø, Skælskør og Kalundborg. Senere kom Hillerød, Haslev, Vordingborg og slagterierne på Lolland og Falster med.

To blev udenfor

Samtidig dannede de to slagterier, der ikke ville være I med i fusionen, Holbæk og Slagelse, deres eget selskab under navnet Nordvest.

Opdelingen i de to selskaber skabte i starten lidt bitterhed nogen steder, men det er glemt i dag, fortsætter Otto Lawaetz, der blev valgt til formand for Forenede Sjællandske Andelsslagterier (FSA) marts 1968.

Denne post bestred han med. stor dygtighed indtil, den 23. februar i år. Ved slagteriernes delegeretmøde i marts trækker Otto Lawaetz sig tilbage fra næstformandsposterne i Fællesbestyrelsen og ESSFOOD’s bestyrelse samt fra andre poster inden for slagterierne. I løbet af foråret regner Lawaetz med at afvikle alle sine tillidshverv inden for landbruget. ;

Er du aldrig blevet lidt bange, når du tænker på hvor stor FSA egentlig er blevet?-

Nødvendighed

I midten af tresserne havde vi ikke noget andet valg. Mange slagterier var i den situation, at der måtte råtionaIisere  både af økonomiske og af tekniske grunde. Vi har da også fået, en lang række fordele ved fusioneringen, deri største er selvfølgelig den tekniske ved bl.a. det ny storslagteri i Ringsted. Men stordriften har også negative sider. Bl.a. er

En enkelte landmands medbestemmelse indskrænket ved fusioneringen. Dog mener jeg FSA gennem kredsmøder og løbende informationer har udbygget en større kontakt med I Andelshaverne end dem som kendetegnede det lille lokale,

slagteri. Vi har i dag direkte forbindelse med ca. 30 % af andelshaverne  på vores kredsmøder.

Stordriftens fordel ligger helt klart i teknikken, administrativt er der næppe nogen forskel. Oplysningsmæssigt og undervisningsmæssigt derimod er stordrift direkte skadeligt. Arbejdsmæssigt kan en stor virksomhed nok være

sårbar over for konflikter, men det kan en stor virksomhed opdelt på flere arbejdspladser også. Den store virksomhedhar bedre muligheder for at gøre mere ud af miljøet på arbejdspladsen og dermed fremme arbejdsglæden og klimaet, siger Otto Lawaetz

Hvad Journalisterne skrev

Årstal Måned: Emne
1966 7 Oxexport overtager kreaturslagteriDet nye selskab er oprettet af OXexport. Det har forpagtet Sorø Kreaturslagteri
1967 1 Slagteri samarbejde sprængt i sidste øjeblikDet stort anlagte samarbejde mellem de syv sjællandske slagterier i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Nykøbing, Ringsted, Sorø og Skælskør er strandet på et kompetence‑spørgsmål om hvem der skulle repræsentere udadtil.

Samtlige syv slagteriers formænd og direktører var i første omgang enige om en  samkøringsplan, der skulle føre til sammenslutningen »Nordvest«, Danmarks største slagterisammenslutning.

Efter hvad Folkebladet erfarer indledtes forhandlingerne den 11.  november i fjor, og koncentrerede sig i første omgang om Slagelse og Holbæk. Senere kom Ringsted til, og man begyndte at beskæftige sig med  en fællesplan for alle syv slagterier.

Fællesplanen var godkendt

De to initiativtagere, Holbæk og Slagelse, udarbejdede sammen med Ringsted en fællesplan for samkøring af de syv slagterier. Planen blev i første omgang godkendt  af formændene og direktører og  senere af samtlige bestyrelser.

Med vedtagelsen syntes planen at nærme sig sin realisering, og man begyndte at udarbejde den i sine nærmere detaljer, bl. a, med produktionsplaner for de enkelte slagterier.

OpbygningenDen organisatoriske  opbygning var bestemt på den måde at de tre slagterier Holbæk, Slagelse og Ringsted blev ligestillet i toppen medens de 4 andre slagterier skulle stå under dem.

Til repræsentant for sammenslutningen, der skulle have navnet Nordvest, var foreslået direktøren fra Ringsted.

 To springer fraEn halv snes dage efter at planerne var blevet godkendt i bestyrelserne henvendte direktør Riber fra Slagelse og direktør Bojsen fra Holbæk sig til direktørerne og meddelte, at man ville have ændret køreplanen derhen, at det ikke blev Ringsted-direktørensom der skulle repræsentere sammenslutningen udadtil.

Med en etablering af regionssamarbejdet Holbæk-Slagelse og hvis Odsherred Andelsslagteri  bliver optaget i Holbæk (Hvad det blev!) vil den nye region nogenlunde få denne udstrækning. Der er dog ikke tale om en hel nøjagtig afgrænsning til de øvrige slagterier. I forbindelse med drøftelserne i Kalundborg var der røster fremme om, at Kalundborg skulle gå sammen med Holbæk/Slagelse, hvilket der vel kunne være mening i, når man ser på kortet, men det blev dog ikke til noget.

På det tidspunkt var alle syv bestyrelser endnu enige, og de to formænd fra Slagelse og Holbæk slagterier kunne kun beklage den nye udvikling.

Overfor protesten fra de to direktører stod bestyrelserne nu i den situation at gennemføre planen med et par nye direktører eller beholde de nuværende og lade sagen falde. Man valgte det sidste 

Holbæks motivering

Formanden for Holbæk Slagteri, gdr. Ejvind Poulsen, siger i dag til Folkebladet: Fra vor side må et samarbejde bero på, at vi kan føre planerne igennem med de nuværende direktører, og det er grunden til at vi i første omgang har måtte  lade den falde.

Med hensyn til det, nye samarbejde mellem Holbæk og Slagelse på forretningsmæssig basis mener jeg, det må være et udtryk for, at vi ikke vil være os selve nok, og viser dette samarbejde at bære fremtiden i sig, er der jo ikke! noget i vejen for at de øvrige slagterier kan tage tråden op.

Samarbejdet mellem dem udelukket? 

Formand og Direktører fra slagterierne i Nykøbing, Ringsted, Sorø Skelskør  og Kalundborg har udsendt en redegørelse, hvori nævnes,  at forhandlingerne mellem de 5 slagterier fortsætter, hvilket formentlig betyder, at der kan ventes en vis tilnærmelse mellem disse, således at man foretager sammenligninger og hjælper hinanden

Beklageligt

Direktør F. Nedergård, Skelskør, beklager sammenbruddet. Sammensmeltningen ville have skabt en virksomhed med 15.000 andelshavere, 1 mill svin og en omsætning på 500 mill. kr. 

Ikke skrinlagt

Også formanden for Kalundborg slagteri, gdr. Knud Jensen, ågerup, bekræfter, at forhandlingerne brød sammen i den 11. time efter at man fra alle sider havde varet enige om planerne. På et spørgsmål om de to direktørers protester har skabt bitterhed mellem parterne, siger Knud Jensen, at der naturligvis er en vis bitterhed nu, da man var nået så langt.

Imidlertid er planerne ikke skrinlagte,~ og selvom jeg tror det bliver på, et andet grundlag vi må mødes,‑ vil jeg ikke anse det for umuligt at gennemføre et samarbejde engang i fremtiden, men det gør det `unægteligt noget mere kompliceret, at Holbæk og Slagelse nu kører deres eget løb.

Redegørelse fra generalforsamlingen

Såvel Ejvind Poulsen som Knud .Jensen bekræfter, at de på generalforsamlingen på fredag vil fremkomme med en fyldig redegørelse for de forhandlingen der er ført, men efter hvad vi erfarer kan det allerede fastslags nu, at den storstilede samarbejdsplan synes faldet.

 

Skriv et svar