Hurup Sydthy Andels-Svineslagteri

Tilbage til: Alle  slagterier

Slagteriets start 5.1.1931

Slagteriet var nr 48 efter størrelse af de 62 andelsslagterier
Slagtning 1962: 63052
Fusion: 5/1 1976 Struer‑Hurup Andels‑Svineslagteri, Struer
Anlæg: Slagtning ophører i 1976. Status år 2001 efter Danish Crown og Steft‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til udbeningsafdeling uden slagtning.
Erhversarkivet råder over materiale

Den stigende svineproduktion gennem 192o’erne gav anledning til, at man i mange egne af landet drøftede det formålstjenlige i oprettelse af mere lokalt begrænsede slagterier. I Sydthy blev spørgsmålet drøftet en aften blandt nogle af egnens ledende landmænd ved en privat sammenkomst, og i december 1928 blev sagen bragt frem ved en generalforsamling i Sydthy Landboforening.

Det lykkedes dog ikke et nedsat udvalg med gdr. P. Pedersen, Korsgård som formand at nå til en løsning, men i 1929 blev sagen atter rejst ‑ denne gang på foranledning af Sydthy Husmandskreds; og dennes formand, N. N. Stensgård. Ved et samarbejde med det tidligere udvalg, og efter at et nyt udvalg  var nedsat i maj 19 2 9, lykkedes det, til trods for at der samtidig var begyndt et arbejde for oprettelse af et slagteri i Thisted. I de følgende måneder  tegne det fornødne antal svin til Hurup, og den 13. december 1929  kunne der afholdes generalforsamling i Sydthy Andels‑Svineslagteri. Til formand blev valgt proprietær_N. Nikolajsen, Over Astrup, og med den tidligere bogholder på Bjerringbro Andelsslagteri Ejnar Jeppesen som direktør kunne slagteriet begynde sin virksomhed den 5. januar 1931.

Slagteriet blev sat i gang på et tidspunkt med meget store slagtninger i Danmark, men perioden med svinekortene, som gennemførtes kort efter, måtte også berøre denne virksomhed, og da den anden verdenskrig kom i fortsættelse deraf, skulle der hengå adskillige år, før man igen nåede op på de slagtninger, som man var begyndt med.

Da krigen var kommet noget på afstand, og der atter var fremgang i svineproduktionen, kunne slagteriet notere en støt og god fremgang, så man i årene 1951‑55 nåede op på 40.000 svin i gennemsnit om året, og den følgende femårsperiode viste en yderligere stigning, så man rundede det halvt hundrede tusinde om året.I 1950 erne

Denne fremgang i tilførslerne samt den tekniske udvikling medførte krav om udvidelser og modernisering af slagteriet, og i årene i 1953‑61 er der foretaget adskilligt for at bringe slagteriet frem til en fuldt moderne virksomhed. Der er således opført nybygninger til udvidelse af drænrum, til ekstra kølerum samt til fedtsmelteri og tarmrenseri. Folkestuerne er blevet udvidede, og der er blevet foretaget ombygning og modernisering af administrationsbygningen. Tillige er der indrettet eget vandværk og opført en nybygning til forskellige formål. I 1959‑6o er der opført et helt nyt drænrum, og det gamle drænrum er ændret til et tilskæringsrum. Endelig skal nævnes, at der i disse år er købt et hus på byens hovedgade, hvor der er indrettet en moderne butik, samt at der i 1961 er købt en ejendom til funktionærbolig.

Fusionen:  Vestjyske

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler og   i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

 

Formænd: Fra: Til:
 Proprietær N. Nikolajsen, Over Astrup    1929  1934
 Gdr. Laur. Christensen, Hovgården, Hørdum     1934    1959
 Gdr. Valcl. Poulsen, Ø. Røjskjær 1959  1968
 Gdr. Helmer Høiris, Ettrup 1968  1971
 Gdr. Chr. Henriksen, Ullerup  1971  1976
Direktører Fra: Til:
 Einar Jeppesen   1930  1948
 Edvard Sørensen  1948    1961
 Tage Vad  1961  1976

Skriv et svar