Nørresundby Andels-Svineslagteriet

Tilbage til: Alle slagterier

 

 Slagteriet var nr  4  efter størrelse af de 62   andelsslagterier Slagtning 1962   300.066 svin
 Fusion: 10/41972 Nørresundby‑Nibe Slagterier, Nørresundby.  
 Status år 2001 efter Danish Crown og Steff‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til svineslagtning. Slagteriet blev nedlagt i 2006
Slagterimuseet råder over jubilæumsskrift Lokalarkivet har materiale

 

lighed med hvad der fandt sted i mange andre egne, var det den stedlige landboforening, som begyndte det forberedende arbejde for at få oprettet et andelsslagteri for ålborgegnen. De første skridt blev taget i 1888, hvor agitationen den gang gik ud på at få oprettet enten eet slagteri for Hjørring og ålborg amter eller et mindre i hvert af disse. Forsøget mislykkedes, men slagterisagen var dog stadig brændende, og et nyt udvalg, nedsat i 1889, førte sagen frem til en heldig løsning, således at der den 26. marts z8go kunne holdes stiftende generalforsamling for Andelssvineslagteriet for Ålborg Amt. Til formand valgtes godsejer Isedor Henius, Sohngårdsholm, der havde været den drivende kraft i agitationsarbejdet.

Efter indgående drøftelser af stedet for slagteriets beliggenhed, hvor valget stod mellem ålborg og Nørresundby, enedes man sluttelig om Nørresundby. Man gik straks i’gang med at opføre slagteriet, og den 2o. januar 1891 begyndte dette sin virksomhed. Som direktør antoges den hidtidige leder af Masnedsund Andelsslagteri, H. Ankjær.

Virksomheden voksede hurtigt, og efter et par års forløb måtte de første udvidelser finde sted. De næste fulgte i 1895, endda i ret stort omfang. Efter at en storm i vinteren 19o8 havde ødelagt ishuset, foretoges igen store nybygninger. I 1911 blev der indrettet anlæg til karsaltning, og i 1913 opførtes pølsemageri og en ny butik.

Allerede få år efter slagteriets oprettelse var der bygget et mindre kreaturslagteri, som adskillige gange udvidedes og forbedredes. I 1915 opførtes en blod‑, kød‑ og benmelsfabrik, hvortil kom udvidelser af forskellig speciel art i 1918, 1927 og 1929. Nogle år senere, 1935 ‑37, foretoges en almindelig modernisering og store udvidelser, herunder af foldene, i selve slagteriet og kontorbygningen.

I 1937 opførte slagteriet på en grund ved ålborg lufthavn Kødfoderfabriken > Nordjyden« til afløsning af destruktionsanstalten på selve slagteriet. 1943 blev anstalten flyttet  den nuværende beliggenhed i Nr. Uttrup. Fra juli zg6o blev ålborg Exportslagteri optaget som medejer af fabrikken og fra oktober 1961 yderligere de 5 slagterier i Vendsyssel, hvorved råvaremængden er forøget fra 2,5 til 11 millioner kg årlig.

I årene 1947‑5 i blev der bygget helt nye svinekølerum, saltekælder og dræneplads. Samtidig opførte man på første og anden sal over slagteriet pølse‑ og konservesfabrik, medens der i den gamle pølsemageribygning blev indrettet kantine og folkestuer.

I 1949 erhvervedes det af Nørresundby kommune ejede offentlige slagtehus til afløsning af det ved århundredskiftet byggede kreaturslagteri. I 1957 udvidede slagteriet på ny salte‑ og drænkælder, denne gang med en yderligere kapacitet på 50 pct.

I 1959 blev kreaturslagteriets bygning kasseret af veterinærmyndighederne, hvorefter der opførtes et helt nyt kreaturslagteri. I 196o er der foretaget en rationalisering og mekanisering i svineslagteriet og pølsefabriken, ændringer af svinekølerum og tilskæringsrum, bygning af frysehus samt udvidelse af kapaciteten og modernisering af slagteriets 3 udsalg.

I avlsarbejdet har slagteriet deltaget med indkøb og udstationering af orner i stort tal, i 1961 således med i alt 210 orner fordelt på 30 ornecentraler. Slagteriet har endvidere et nært samarbejde med oplandets svinekontrolforeninger og er sammen med de øvrige andelsslagterier i Thisted, Hjørring og ålborg amter medejer af svineforsøgsstationen > Nordjylland«, som efter de sidste udvidelser har en kapacitet på ca. 1ooo svin årlig.

Læs mere om udviklingen    i 60erne mod fusionen WENBO

Formænd: Fra: Til:
  Godsejer I. Henius, Sohngårdsholm   1890          1894
  Godsejer M. S. H. Ahlmann, Langholt  1894     1897
  Proprietær Fr. Eriksen, Skudshale   1897           1909 
 Amtsrådsmedlem C. Clausen, Ø.Uttrup  1909          1910  
  Proprietær 0. Cortsen, Gundestrup  1910           1910
Gdr. N. Kr. Kristensen, Nørre Tranders    1910         1918 
Gdr. Carl Madsen, Klim  1918 1936
Gdr. Søren Jungersen, Fristrup ~  1936 1949
Gdr. Sven Pindstrup, Astrup, Arden  1949 1957
Gdr. Eli. Th. Jacobsen, Kongerslev  1957 1972
Direktører Fra: Til:
H. Ankjær     1890 1899
Bundsgård 1899          1900  
N. F. Jørgensen (Keel)  1900           1907   
P. V. Larsen 1907 1935
 L. Hauge 1935 1959
E.Ryttergård 1959 1972

 

 

Skriv et svar