Randers Andels-Svineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Start af slagteriet: 6.12.1890

Slagteriet var nr. 11 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962: 221.543

Fusion:    6/4 1970 ØAS (Østjyske Andelsslagterier); Hadsten. 

 Anlæg:    29/1 1988 ophører slagtning af svin og søer og den 5/2 1988 skæreaktiviteterne.

Museet råder over 2 jubilæumsskrifter + lokalarkivet

Den opsigt som oprettelsen i 1887 af Andelsslagteriet i Horsens skabte rundt i landet, førte til, at Randers Amts Husholdningsselskab kort tid efter lod afholde et møde i Randers med P. Bojsen, Gedved, som taler for at drøfte spørgsmålet om oprettelse af et andelsslagteri.

Mødet resulterede i, at et udvalg, hvis formand var N. Poulsen, Risagergård, nedsattes til at arbejde videre med sagen, men som følge af den herskende uenighed om stemmeretten, som nogle kredse ønskede skulle stå i forhold til koantallet, nåede man ikke i første omgang noget resultat. Medvirkende var også den indflydelse, som indehaveren af privatslagteriet, J. Ankerstjerne, øvede direkte og indirekte. Stærke kredse inden for landbruget, bl. a. repræsenteret ved proprietær P. Bjerre, Højstrup, var dog stemt for, at arbejdet skulle fortsætte, og efter et talrigt besøgt møde i Randers Håndværkerforening blev der nedsat et nyt forberedende udvalg, som det lykkedes at foretage en tegning med så godt resultat, at man kunne afholde stiftende generalforsamling i Randers Andels‑Svineslagteri den 21. december 1889.

Her blev proprietær P. Bjerre valgt til formand, og selv om der nu kom betydelige vanskeligheder, idet intet pengeinstitut i Randers ville yde lån, og sundhedsvæsenet forbød opførelse af slagteriet på Randers bygrund, så overvandt man denne modstand og opnåede et lån i Landbosparekassen i Horsens.Byggegrunden blev erhvervet ved Strømmen station.

I efteråret 189o stod slagteriet færdigt, og med direktør Carl Møller, tidligere Holbæk, som leder begyndte man slagtningerne den 6. december. Inden igangsættelsen var der foretaget forskellige lovændringer, ligesom det vedtoges at afregne efter slagtet vægt.

Til trods for den forudgående tegning af svin viste der sig i den første tid besværligheder med at få et tilstrækkeligt antal andelshavere, hvortil konkurrencen fra privatslagteriet naturligvis bidrog, og der blev derfor antaget tre faste opkøbere til at bearbejde producenterne. Tilførslerne voksede dog gennem de første år, så man allerede i 1893 måtte skride til udvidelse af bygningerne. Forskellige genvordigheder prægede dog årene omkring midten af 90’erne, hvilket førte til, at der udskiftedes direktør, og Sophus Heye overtog stillingen, ligesom S. Kristensen, Vithen, i 1896 overtog formandsposten, men igen i 189’7 blev afløst af P. Bjerre. I 1898 skif­tedes atter direktør, og Frede Bojsen trådte til.

Omtrent samtidig hermed valgtes ny formand, nemlig P. Pedersen, Langtoftegård, Ørsted.

Med disse nye folk i spidsen indtrådte der rolige forhold, og slagteriet gik en rig udvikling i møde. Antallet af slagtninger steg støt, og ef­ter nedgangen under den første verdenskrig nåede de i 1932 op på over 2oo.ooo svin om året. Dette medførte, at der gennem årene flere gange måtte foretages ret omfattende ombygninger og udvidelser

Udviklingen gennem de sidste 25 år har bragt meget store ændringer, og de sidste 15 år har været præget af omfattende udvidelser. I årene mellem 1945 og 196o blev der således foretaget udvidelser af pølsefabrikken, og til­ lige blev der opført en nybygning, hvori der er indrettet konservesfabrik. Endvidere er der foretaget store udvidelser af svinefolde, værksteder og ekspeditionslokaler samt bygget et fryse­hus. Endelig er svineslagteriet blevet helt om­bygget og forsynet med køletunnel.

De samlede omkostninger til disse byggearbejder har andraget 5,3 mill. kroner, hvortil kommer, at der tillige er investeret store beløb på den modernisering og rationalisering, som samtidig er gennemført.

I de forløbne år er pølsefabrikken undergået  en væsentlig udvidelse grundet på den stigende produktion af eksportkonserves, der siden 1950 også har omfattet fabrikation af dåseskinker til U.S.A. Endelig er der i 1959 oprettet en afdeling for tilberedte varer såvel i konserves som i dybfrossen stand.

Indtil 1949 havde slagteriet en betydelig omsætning gennem det til virksomheden knyt­tede kreaturslagteri, som tillige foretog slagtninger for D. L. K. Fra dette tidspunkt  tog D. L. K. i samarbejde med landboforeningen Randers Eksportslagteri, hvorefter slagteriet afstod fra at slagte kreaturer og fedekalve og siden den tid kun har modtaget og slagtet spædekalve.

Slagteriet har gennem alle årene foretaget udstationering af avlsorner, der nu helt er samlet i ornecentraler, som er gjort økonomisk interesserede i dyrene. I de senere år er størstedelen af slagteriets leverandører blevet tilsluttet svinekontrolforeninger, og også disse har slagteriet et snævert samarbejde med.

Efter 35 års virksomhed som formand trak P. Pedersen, Ørsted, sig tilbage i 1926 og blev efterfulgt af gdr. Knud Thomsen, Sølund, der var indehaver af formandsposten i 25 år indtil 1951. Hans efterfølger var husmand Ejnar Pedersen, Nr. Borup, der var formand indtil 1 96o, da han blev afløst af den nuværende formand, gdr. Vagn Secher, Høgstedgård.

Direktør Frede Bojsen måtte i 1931 af helbredshensyn trække sig tilbage, og han efterfulgtes af direktør Fr. Meilvang, der tog sin afsked i 1957 og blev afløst af den nuværende P. K. Rasmussen tidligere J. D. Koopmann Slagteri i Silkeborg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Tulip  i årene 1970 – 1984 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Proprietær P Bjerre, Højstrup 1.  1889            1896 
2. 1897      1898
S. Kristensen, Vithen  1896            1897 
P. Pedersen, Langtoftegård, Ørsted  1898          1926  
Formænd: Fra: Til:
Gdr. Knud Thomsen, Sølund  1926            1951
Husmand Ejnar Pedersen, Nr. Borup  1951         1960  
Gdr. Vagn Secher, Høgstedgård  1960 1970
Direktører Fra: Til:
Carl Møller  1890  1895
 Sophus Heye  1895         1898 
Frede Bojsen 1898            1931  
F. Meilvang  1931 1957
P . S. Rasmussen  1957 1970

x

 

Skriv et svar