Ringsted Andels-Svineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

 

Start: 1896

Slagteriet var nr.18    efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962: 161.397

Museet råder over jubilæumsskrift

Fusion1.1.1968 med FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier Ringsted)  Samtidig ophørte slagtning. 

Anlæg:  Slagtning og produktion flytter til nyt storslagteri 1976

 

 

Under påvirkning af det almindelige røre om svineproduktionen i sidste halvdel af 188o’ erne og ganske særligt som følge af de utilfredsstillende priser, fremstod der også på Ringsted egnen røster om at få oprettet et slagteri.

I forbindelse med en generalforsamling i landboforeningen i 1888 blev der på forslag af P. Andersen, Dydstrup, nedsat et udvalg til at undersøge spørgsmålet. Forskellige muligheder blev draget ind i overvejelserne, således eventuel tilslutning til de bestående andelsslagterier i Køge eller Slagelse, men der opnåedes ikke enighed derom, og tiden var tilsyneladende ikke inde til at opnå tilstrækkelig samling om oprettelse af eget andelsslagteri.

Resultatet blev da, at der i 1889 oprettedes et aktieslagteri, men dette fik af forskellige årsager ingen god start, så det allerede efter et års forløb blev solgt til et privat firma. De vanskeligheder, der omkring 1890 opstod for slagterierne i almindelighed, kom også til at berøre dette, og de nye ejere lejede da virksomheden ud og solgte den kort efter til lejerne.

Fra ca. 1920

De ændrede forhold inden for afsætningen, hvor det engelske marked kom mere og mere ind i billedet, førte til, at en kreds af mejeriformænd på ny rejste spørgsmålet om oprettelse af et andelsslagteri. I januar og februar 1896 afholdtes nogle møder, hvor forskellige muligheder drøftedes bl. a. om eventuel tilslutning til andelsslagteriet i Roskilde, men sluttelig samledes man om oprettelsen af eget andelsslagteri, og efter at der var foretaget den fornødne tegning og ført forskellige forhandlinger bl. a. med byen, kunne man den 14‑ marts 1896 afholde stiftende generalforsamling i Ringsted Andels‑Svineslagteri.

Til formand valgtes gdr., sognefoged Søren Jensen, Hyldegården, der havde været meget virksom under forarbejdet, og generalforsamlingen traf endvidere beslutning om at købe det private aktieslagteri. Som direktør blev antaget den kun 21‑årige Jens Piil, Svendborg, og i begyndelsen af april 1896 begyndte andelsslagteriet da sin virksomhed.

 

 

 

 

Den stærke forøgelse af svineproduktionen i de følgende år gjorde det nødvendigt at foretage forskellige udvidelser. Den første store ombygning blev foretaget i 1907, og igen i 1917 fandt der en betydelig nybygning og udvidelse sted.

Ved oprettelsen af andelsslagteriet i Sorø 1909 mistede Ringsted en del andelshavere, men dette blev udlignet gennem tilgang af nye medlemmer fra Næstved egnen. Slagteriet kunne i øvrigt i de følgende år notere en støt fremgang både i andelshavere og slagtninger. Nye opgaver blev taget op, således begyndte man omkring 1905 en eksport af kalve, og efter i 1916 at have optaget kreaturslagtning, gik man i gang ind i et samarbejde om oprettelse af en andels‑kreatureksportforening.

Allerede på et tidligt tidspunkt begyndte man et arbejde til forbedring af svinenes kvalitet. Der blev indkøbt et ret stort antal Yorkshire‑orner og fordelt på egnen, ligesom der oprettedes flere avlscentre for svin af landrace. Der blev også indkøbt avlssvin af Shropshireracen til krydsning med Yorkshire‑svin, men disse forsøg gav intet gunstigt resultat.

I 1931 købte slagteriet en privat destruktionsanstalt og drev den, indtil kødfoderfabrikken ”Sjælland” blev oprettet, og slagteriet tilsluttede sig denne. Samme år optoges fabrikation af konserves, en virksomhed, der udviklede sig støt i de følgende år.

I den personlige ledelse skete der nogle ændringer under og lige efter krigen. Slagteriets første formand, Søren Jensen, Hyldegård, afgik i 1919i gig og blev afløst af gdr. Jens Petersen, Vrangstrup, og direktør J. Piil overgik i 1916 til anden virksomhed og blev efterfulgt af direktør A. Jørgensen, der fratrådte i 1919. Hans efterfølger blev direktør P. M. Lundberg, men da denne i 1934 blev direktør for D.A.K., Roskilde, afløstes han af direktør H. O. Hansen, Hillerød.

Efter den almindelige tilbagegang i produktionen under den anden verdenskrig har slagteriet gennem de sidste 10-15 år gennemgået en meget stærk udvikling. Slagtningerne er steget, så de nu andrager ca. 170.000 stk. årlig, og en omfattende udvidelse og ombygning af virksomheden har fundet sted. Denne begyndte i 1949 med opførelse af samlestald, kreaturslagteri og laboratorium. I 1952 indrettedes ny maskinstue og nye kølerum samt fedthus, og i 1954 blev bygget en ny konservesfabrik, der betød en meget væsentlig udvidelse af denne afdeling. 1957 tog man så fat på indretning af nye folkestuer med kantine, og endelig blev der i 196o opført nye svinefolde samt garager.

Inden for de sjællandske slagterier indtager denne virksomhed en særstilling, idet det er det eneste slagteri, som driver egen konservesfabrik. Afdelingen har været et meget nyttigt supplement til svine‑ og kreaturslagteriet, og i krigsårene gav det sig bl. a. udslag i meget tilfredsstillende økonomiske resultater. Den store udbygning af konservesafdelingen, som fandt sted i 1954, har givet muligheder for en betydelig forøgelse af produktionen, og den sætter virksomheden i stand til i udstrakt grad at spille på disse strenge, når forholdene opfordrer dertil.

Avlsarbejdet er gennem årene fulgt op, og i samarbejde med Sorø Andels‑Svineslagteri er der udstationeret 150 orner i ornecentraler, og et ikke ubetydeligt antal orner står udstationeret hos enkelte andelshavere. Fremdeles driver de to slagterier i fællesskab en forsøgsstation beliggende i Torped ved Ringsted. I det hele taget har avlsarbejdet altid haft ledelsens store interesse.

Efter 28 års virke som formand trak gdr. Jens Petersen, Vrangstrup, sig tilbage i 1947 og blev efterfulgt på formandsposten af parcellist Jens P. Petersen, Mulstrup.

Direktør H. O. Hansen stod for den daglige ledelse i 27 år indtil 1961, da han efterfulgtes af den nuværende direktør, Thomas Kræmmer.

 

tion flytter til nyt storslagteri 1976

Fusionen:   Steff Houlberg

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om   FSA – Steff-Houlberg i årene 1964-2001.  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

 

Stiftelse 14/3 1896 Start 6/5 1896  
Formænd: Fra: Til:
  Gdr. Søren Jensen, Hyldegården 1896            1919 
  Gdr. Jens Pedersen, Vrangstrup 1919     1947
   Parcellist Jens P Petersen, Mulstrup 1947            1963 
  Gdr. A. Knudsen, Allingelindelille, St. Merløse 1963          1968   
Direktører Fra: Til:
 Jens Piil   1896 1916 
 A. Jørgensen 1916           1919
 P M. Lundberg 1919 1934
H. 0. Hansen 1934 1961
Thomas Kræmmer 1961             1968  

Skriv et svar