Løgstør Svineslagteri

Alle slagterier

Slagteriet startede 18. 9 1900

Slagteriet var nr.45 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:    68.752

Fusion: 7 1975. Nørresundby‑Nibe‑Løgstør Slagterierne, Nørresundby

 Jubilæumsskrift: ja

Efterhånden som tilslutningen til andelsslagteriet i Nørresundby op gennem 90’erne var vokset, så der måtte regnes med betydelige udvidelser for at klare tilførslerne, opstod tanken om oprettelse af eget slagteri i Løgstør til at betjene Vesthimmerland og den nærmeste del af Hanherred. På et møde, som afholdtes den 29. oktober 1898, blev der nedsat et udvalg med vejassistent J. Juul som formand og med bankdirektør, købmand C. Nielsen som repræsentant for byen til at arbejde for sagen. Efter at der i de følgende måneder var afholdt en række møder rundt i sognene, hvor planen vandt tilslutning, nåede man et sådant resultat, at der den 4. juli 1899 kunne afholdes stiftede generalforsamling, hvor den endelige vedtagelse om slagteriets oprettelse fandt sted. Til formand valgtes bankdirektør, købmand C. Nielsen, Løgstør og efter at slagteriet var opført, begyndte dette sin virksomhed den 18. september i 1900. Forinden var antaget som direktør den hidtidige bogholder ved slagteriet i Svendborg, H. Østergård.

Der fandt her som i andre egne af landet en udvidelse af svineproduktionen sted i de følgende år, og dette medførte, at der måtte foretages udvidelser, således i 1905 og navnlig i 1924, hvor der foretoges udvidelser af svalegang samt kølerum og saltekælder. I 1935 blev der indrettet et særligt kreaturslagteri.

Efter den stilstand, der ramte alle slagterierne i Danmark under perioden med svinekortene og den efterfølgende verdenskrig, bar det atter fremad i slutningen af fyrrene, hvilket medførte fornyede krav om udvidelse af virksomheden. I årene 1952‑55 gennemførtes der omfattende ombygninger og udvidelser i selve svineslagteriet, og pølsemageriet blev ligeledes ombygget og moderniseret i denne periode.

Ombygningen og moderniseringen af slagteriet i 5o’erne må i forhold til tidligere ændringer betegnes som meget omfattende såvel bygningsmæssigt som i hygiejnisk henseende for at imødekomme tidens krav.

Som medlem af konservesfabriken J. A. K. A., Brabrand, beskæftiger virksomheden sig ikke i større omfang med fremstilling af konserves, selv om der dog fabrikeres forskellige arter af dåsekonserves. Gennem de senere år er der produceret en del spegepølse til eksport, og når forholdene har talt derfor, har der fundet nogen opskæring sted af søer.

Slagteriet bidrager på forskellig måde i arbejdet til forbedring af kvaliteten. Der ydes således økonomisk støtte til Fællesudvalget for Svineavlen i Ålborg Amt, samt til de 6 ornecentraler, der findes inden for området, ligesom der også ydes bidrag til svineforsøgsstationen > Nord Jylland«, hvor der foretages kvalitetsundersøgelser.

I 1935 blev der foretaget en vedtægtsændring, der fastsatte, at intet medlem af bestyrelsen kunne genvælges mere end een gang. Da valgperioden gjaldt for 2 år, vil det sige, at ingen kunne være medlem af bestyrelsen mere end 4 år, og dette medførte, at der ret ofte blev skiftet formand. Man forsøgte flere gange på generalforsamlingen at få denne bestemmelse ændret, men først i 1959 blev der igen givet adgang til genvalg mere end een gang.

Fusionen:   WENBO

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om WENBO i årene 1958-1966

  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: (Man kunne kun genvælges een gang indtil 1935)

Fra:

Til:

Bankdirektør købmand C. Nielsen, Løgstør

1899

1902

Proprietær Bie, Padkjær

1902

1912

Gdr. J. Jespersen, Løgstedgård

1912

1938 

 Gdr. A. M.Andersen, Strandby, Farsø 1.

1938

1941

  2.

1945

1946

  3.

1950

1952

  4.

1954

1955

Gdr. Martin Fisker, Overlade 1.

1942

1944

 2.

1947

1949

Gdr. Bach Laursen, Lundgård, Overlade

1962

1953

Gdr. Ricard Sand, Løgsted, Løgstør

1956

1957

Gdr. P. Kaldahl Christensen, Dollerup, Ullits

1958

Gdr. N. P. Nielsen, Brøndum, Løgstør

1959

1960

Gdr. Herman Rask, Borregård, Overlade

1961

1974

Gdr. Bent H. Knudsen

1974

1975

Direktører

Fra:

Til:

 H. Østergård

1900

1907

 F Hansen

1907

1916

 B.Jegsen

 1916

1932

 E. Jensen –  Direktør til sin dødsdag 24.3.1966

 1932

1966

Skriv et svar