Rødding Andels-Svineslagteri

Alle slagterier – vælg her:

Start: 25.6.1924

Slagteriet var nr. 23 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:   139.844

Fusion:      3/1 1971 Sydvestjyske Andelsslagterier AmbA, Esbjerg.

Anlæg:  Slagtning ophørt i 1978. Status år 2001 efter Danish Crown og Steft‑Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til udbening uden slagtning.

 Jubilæumsskrift:  Slagterimuseet råder over jubilæumsskrifter –  25 år 1925 – 1950Lokalarkivet råder over arkivmateriale

Efter genforeningen med moderlandet gik de sønderjydske landmænd mere og mere over til danske landbrugsmetoder, og der blev i de nærmest følgende år oparbejdet en svinebestand efter dansk mønster. Trangen til at få oprettet andelsslagterier i landsdelen var derfor stor, og Den nordslesvigske Landboforening tog da spørgsmålet op til undersøgelse. Sagen lod sig dog ikke så let løse, da svineproducenterne leverede svin til flere forskellige slagterier og først efterhånden kunne frigøre sig for deres medlemsskat i disse. Gennem landboforeningens undersøgelser var man kommet til det resultat, at Rødding havde en gunstig beliggenhed for et andelsslagteri, og i 1924 gik man da i gang med at foretage tegning af svin til et sådant.

Denne gav til resultat, at 500 producenter tegnede sig med en samlet årlig leverance på ca. 15.000 svin, og på dette grundlag afholdtes den 25‑ juni 1924 stiftende generalforsamling i Rødding Andels‑Slagteri. Til formand valgtes gdr. Hans Thomsen Jensen, Mejlby, og som daglig leder blev antaget direktør C. J. Rubner‑Petersen.

Slagteriet begyndte sin virksomhed i 1925, og i det følgende regnskabsår nåede man en slagtning på 19.ooo svin. I årene, som fulgte, kunne man glæde sig over en støt fremgang, der vedvarede ind i perioden med den almindelige nedskæring i svinebestanden som følge af det kvotasystem, England indførte i 1932. Dette skyldtes bl. a. en yderligere tilgang af andelshavere i denne periode.

Efter stilstanden under den anden verdenskrig og de nærmest følgende år skete der en meget gunstig udvikling med stærkt forøgede slagtninger. Dette medførte et tilsvarende krav om udbygning af virksomheden, og i de følgende år blev der foretaget udvidelser og ombygninger, der bragte kapaciteten op på det flerdobbelte. Sideløbende med udbygningen af anlægget er der foretaget en stærk mekanisering og rationalisering af arbejdsgangen under såvel slagtnings‑ som tilskærings‑ og saltningsarbejdet.

Pølsemageriet har ligeledes gennemgået en betydelig udbygning med tilsvarende kapacitetsforøgelse, og produktionen er gennem de seneste år blevet mangedoblet i denne afdeling. Da spørgsmålet om en udvidelse af Danmarks konservesproduktion kom frem efter krigen, var man fra ledelsens side opmærksom på de muligheder, som her forelå, og nødvendigheden af at få de danske slagteriprodukter oparbejdet og afsat under andre former end hidtil samt at få dem indarbejdet på nye markeder. Man fandt, at det tjente formålet bedst, når dette skete under en centraliseret form, og fra ledelsens side gik man stærkt ind for tanken om oprettelsen af en stor jysk konservesfabrik med tilslutning fra flere slagterier.

Denne tanke blev gennemført ved opførelsen 1953‑54 af J.A.K.A. i Brabrand, som 19 jyske andelsslagterier tilsluttede sig.

I 1948 blev slagteriet medejer af Kødfoderfabrikken i Lunderskov, som nogle år forinden var blevet opført af Andelsslagteriet i Kolding. Den nye virksomhed, der nu drives under navnet Danske Andelsslagteriers Kødfoder‑ og Albumin fabrik, blev efter tilslutning af andelsslagterierne, Kolding, samtlige sønderjydske samt Esbjerg, udbygget for at kunne behandle de stigende tilførsler af råvarer. 

I fortsættelse af det grundlæggende arbejde i de statsanerkendte svineavlscentre har slagteriet til fremme af kvaliteten gennem årene udstationeret et stort antal orner, ligesom der ydes tilskud til indkøb af so‑materiale fra avlscentrene. Tillige har slagteriet medvirket ved oprettelsen af samtlige ornecentraler inden for området, og det kontrollerer fortsat arbejdet i disse.

I samarbejde med landboforeningerne og mejeriforeningen samt de øvrige sønderjydske andelsslagterier er der ansat et antal husdyrbrugskonsulenter, der ‑ ved siden af konsulentarbejdet ‑ forestår oprettelsen af og kontrollerer arbejdet i svinekontrolkredsene. Sammen med de øvrige andelsslagterier i Sønderjylland driver slagteriet den i Rødekro oprettede svineforsøgsstation.

 

Fusionen:   Vestjyske

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om Vestjyske i årene 1958-1966

  De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her:

Formænd: Fra: Til:
Gdr. Hans Thomsen Jensen, Mejlby 1924        1933
Gdr. Rasmus. Mathiesen, Stenderup 1933     1962
Gdr. Vagn Christensen    1962              1971
Direktører Fra: Til:
 C. J. Rübner‑Petersen 1925   1967 
 E. Rübner‑Petersen 1967  1971

Skriv et svar