Rudkøbing Andelssvineslagteri

Tilbage til: Alle slagterier

Start: 3.6. 1931

Slagteriet var nr. 58 efter størrelse af de 62 andelsslagterier

Slagtning 1962:  38.926

Fusion:   23/3 1980 EXPO FYN, Odense.

Anlæg: Anlæg Slagtning ophører i 1980. På virksomheden fortsatte produktion af pølser under mærket Ø‑Pølser.  Afdelingen lukkes i 1982. Virksomheden blev solgt til Stryhn i Roskilde, som fortsætter produktionen af Ø‑Pølser.

Jubilæumsskrift: ja

 

Oprindelsen til Langelands Andels‑Svineslagteri knytter sig til tiden omkring 1930 med den store svineproduktion og de katastrofalt lave priser.

Medvirkende var også det besværlige problem med befordringen af svinene, der først skulle transporteres ad landevejen til en af havnene på øen for derfra at blive forsendt med skib til Svendborg eller Fåborg.

Det første skridt blev taget, da Langelands landøkonomiske Forening i februar 1931 besluttede at nedsætte et udvalg til at undersøge muligheden for at få oprettet et slagteri på Langeland. Det nedsatte udvalg, hvis formand blev konsulent K. Hansen, Lystbjerggård, afgav en foreløbig beretning på landboforeningens generalforsamling en måneds tid senere, hvor der blev taget beslutning om at søge oprettet et andelsslagteri, og udvalget bemyndigedes til at lade foretage en tegning af andelshavere.

Efter at udvalget havde suppleret sig med et antal interesserede landmænd fra hele øen, blev der i løbet af nogle dage foretaget en tegning, der gav et så gunstigt resultat, at der den 3. juni 1931 kunne holdes stiftende generalforsamling. K. Hansen blev her valgt til formand, og man gik straks i gang med opførelsen af slagteriet, der begyndte sin virksomhed den 2. januar 1933 med direktør St. Leth Møller, tidligere Grindsted, som daglig leder.

Da restriktionerne med svinekortene blev gennemført samme år, som slagteriet var kommet i gang, var dette i stand til at modtage og behandle alle tilførsler, indtil slagtningerne omkring 1950 igen viste en stærkt opadgående linje, og den tekniske udvikling i øvrigt stillede krav om gennemførelse af en udvidelse og modernisering.

Rudkøbing

I 1951 fandt der en udbygning sted af svalehal, kølerum og drænrum, og denne blev fortsat gennem en udvidelse af folkestuerne og ombygning og modernisering af udsalget i 1953. Det følgende år købte slagteriet byens offentlige slagtehus, hvor der blev indrettet et moderne kreaturslagteri, medens det gamle kreaturslagteri blev ombygget til pølsefabrik og ekspeditionslokaler.

Gennem årene 1956‑61 er der foretaget ombygning af administrationsbygning og maskinværksted, opført et frysehus samt foretaget en udvidelse af pølsefabrikken. Til ombygning og udvidelser er der medgået i alt 1,5 mill. kroner.

Til fremme af kvaliteten er der gennem alle årene ydet tilskud til udstationering af orner svarende til 3/4 øre pr. kg indvejet vægt.

Der findes inden for området et statsanerkendt svineavlscenter samt 11 fremavlssteder. Kvalitetsundersøgelse af afkom efter det kårede so‑materiale finder sted på Fyns lokale svineforsøgsstation, som slagteriet er medejer af.

Gennem alle årene har K. Hansen, Lystbjerggård været indehaver af formandsposten.

Da St. Leth Møller i 1952 overtog stillingen som direktør for Svendborg Andelsslagteri, blev han afløst af direktør A. Plettner, der gennem mange år havde været virksomhedens bogholder.

Fusionen:   EXPO –  FYN

På Slagtermuseet har vi opbygget en database med artikler om fusionering for alle slagterier.

Artiklerne hentes fra slagterimuseets artikelsamling, som omfatter 25- 30000 artikler. Der er uddrag af journalisterne artikler om EXPO Fyn  i årene 1970 – 1984

 De enkelte artikler vil senere blive uddybet i et vist omfang. Der findes kopier af de fleste artikler, men alle 25000 originale udklip er hos erhvervsarkivet.   

Læs om det historiske forløb set med journalisternes øjne:

Tryk her

Formænd: Fra: Til:
Gdr. K. Hansen, Lystbjerggård 1931             1966
Gdr. V. Råbølle Knudsen, Simmersbølle  1967     1980
Direktører Fra: Til:
 St. Leth‑Møller 1932 1952
A. Plettner  1952 1978
 Ove Møller Jensen  1978 1980

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar